ARAB533 Големите арабски книги - "Хиляда и една нощ"

Анотация:

Курсът има за цел да създаде обобщаваща картина за същността на приказките от Хиляда и една нощ. Очертава се развитието на сборника, като се анализират връзките му с арабската литература, дълбоките му обвързаности с първите европейски преводи, наличието на оригинали и фалшификати. Проблематиката на приказките е наложена в една по-широка картина, не като приоритет само на приказното или само на литературното. Предложен е съвременен прочит на повествователните конструкти на историите от Хиляда и една нощ – курсът ги поставя едновременно и в ракурса на формиращите ги арабо-мюсюлмански модели, и в плана на европейската приказност, чрез маркирането на паралели, зони на сближавания и раздалечавания.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• основните теории за произхода и развитието на сборника Хиляда и една нощ

• видовете приказки в книгата

• основните конструкти на арабското приказно повествование

2) могат:

• да работят с приказни текстове и да ги анализират


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Haddawy, H., The Arabian nights, New York, 1990.

2. Irwin, R., The Arabian nights, New York, 1999.

3. Mahdi, M., The Thousand and One nights, Leiden, 1995.

4. Pinault, D., Story-Telling Techniques in the Arabian Nights, Leiden, New York, Koln, 1992.

5. Bencheikh, J. E., Les Mille et Une Nuits ou la parole prisonniere, Paris, 1988.

6. Laveille, J. L., Le theme du voyage dans les Milles et Une Nuits, Paris, 1988.

7. Хиляда и една нощ, т. І и ІІ, превод Киряк Цонев и Славян Русчуклиев, изд. „Труд”, С., 2004.

8. Борхес, Х. Л., История на вечността, С., 1994.

9. Елиаде, М. Образи и символи, С., 1980.

10. Касирер, Е., Философия на символичните форми,С., 1998.

Средства за оценяване:

есе

презентаця

курсова работа