ARAB541 Представите за отвъдното и края на света в исляма

Анотация:

В курса ще се дискутира кораничната идея за смъртта и отвъдното в исляма, мюсюлманската представа за Съдния ден и ролята на мъчениците в класическия и съвременен ислям. Освен чрез класическите извори (Коран, Сунна) в курса ще се проследи динамиката на есхатологичната идея в интерпретациите на мюсюлмански богослови и съвременни автори.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

доц. Мариана Малинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите

Знаят основните идеи и образи на мюсюлманската есхатология и на мюсюлманската концепция за отношенията Бог - човек.

Могат да обвържат придобитите знания в курса с проявленията на тези идеи в съвременния политически процес и в поведенческите модели и ритуални практики в съвременния ислям.


Предварителни изисквания:
В курса ще се работи с източници и затова е необходимо ниво на владеене на арабски език (завършен втори курс Ориенталистика с арабски език)

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Превод на Свещения Коран, превод Цв. Теофанов, София 1997.

2. Сунна: "есхатологичните" хадиси

3. Ал-Газали, "Възкресяване на науките за вярата",????????? ?????

4. Ал-Газали, ????? ???????

5. Николова, М., "Промени в погребалните практики през втората половина на ХХ век в Исперихския край. София 2000.

Средства за оценяване:

Участие в семинарни упражнения

Тестове