ARAB510 Практически арабски език

Анотация:

Текстовете илюстрират възможно най-широк кръг теми. Целта на упражненията е да се развият уменията за разбиране при четене и слушане, да се усвои активно новата лексика с акцент върху контекстуалната и ситуативна адекватност, да се затвърдят граматичните форми и конструкции.

Устните и писмените упражнения имат за цел затвърждаване на придобитите лексикални и граматични познания.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

доц. Мариана Малинова  д-р
гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
Познания по арабска граматика и лексикален запас, натрупан през първите четири семестъра на обучението в базовата програма по арабистика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Предоставя се текущо от преподавателя.

Средства за оценяване:

Тест