BULB590 Български книжовен език

Анотация:

Курсът съдържа информация за формирането и функционирането на съвременния български книжовен език.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Мони Алмалех  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще знаят: основните факти за формирането и функционирането на съвременния български книжовен език.

Студентите ще могат: ясно да разбират ролята мястото на книжовния български език в обществените отношения; да разпространяват основните данни за възникването и формирането на българския книжовен език.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Любомир Андрейчин. Из историята на нашето езиково строителство. „Наука и изкуство”, 1986. http://www.promacedonia.org/la/index.html

Средства за оценяване:

дискусия, тест, есе, реферат