BABB566 Семинар: Еволюция на управленското мислене и практики

Анотация:

Семинарът е практически конструиран. Той съдържа основни теми, които характеризират в достатъчна степен сложният характер на управлението на икономически системи. Фокусът се поставя върху най-съществените характеристики на мениджмънта, неговото съдържание и възможностите, които той дава на съвременните бизнес ръководители. В него се изясняват също така ключовите термини, понятия принципи и инструментариум, с който си служи науката за управление.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р
доц. Нинел Нешева-Кьосева  д-р
проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• историческото развитие на управленската теория и практика;

• принципните положения на мениджмънта;

• управленският процес, взаимодействието между функциите и възможностите за тяхното оптимизиране;

• основните управленски подходи и методи;

• въпросите, свързани с управленското решение и управленските структури;

2) могат:

• да прилагат методи за решаване на управленски проблеми;

• да вземат управленски решения при променяща се ситуация, рискова, стресова и екстремна;

• да работят в екип при решаване на сложни и нестандартни управленски проблеми
Предварителни изисквания:
Основните цели на учебната дисциплина са както следва:

• да даде “ядро” знания в областта на теорията (еволюцията) и практиката на съвременния мениджмънт;

• да изгради необходимата базова управленска подготовка;

• да формира умения за анализ на класическата, бихейвиористичната, системната, модела 7S на Питърс и Уотърман, както и новите тенденции в развитието на управленската теория и практика;

• да развие умения за работа в екип на консултантска основа

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Разработване на идея;
  2. Консултация;
  3. Разработване на структура;
  4. Консултация;
  5. Разработване на самостоятелната работа;
  6. Защита на самостоятелната работа;

Литература по темите:

Литературата към всяка тема, както и допълнителни материали се въвеждат в системата Мудъл