BUBB505 Финансиране на бизнеса и иновациите

Анотация:

Курсът обхваща основните принципи, концепции и терминология на дисциплината корпоративни финанси. Обръща се внимание на показателите за анализ на стратегическите и оперативните финансови решения и финансовото състояние на предприятието посредством набор от показатели и коефициенти. Отделя се специално внимание на алтернативните източници на финансиране, като: Crowdfunding, Peer-to-Peer lending, Merchant Cash Advance, Venture capital, бизнес ангели, бизнес инкубатори и други.

Целта е:

• Изграждане на комплексни знания за основните финансови решения, които финансовия мениджмънт на предприятието трябва да вземат;

• Разширяване и затвърдяване на знанията и уменията, придобити в курсовете по Счетоводство и Право, чрез тяхното проектиране в сферата на финасите на предприятието;

• Създаване на умения и нагласи за идентификация и анализ на определящите фактори в управлението финансите на предприятието.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

гл. ас. Екатерина Цветанова-Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да отчитат ефективността и риска при инвестиционните решения;

• да боравят с методите на капиталовото бюджетиране;

• методите и формите за финансиране;

2) могат:

• да прилагат придобитите теоретични знания;

• да вземат инвестиционни и финансови решения;

• да мобилизират финансов ресурс от алтернативни и традиционни източници при оптимизиране на неговата цена


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Основи на счетоводството

- Основи на финансите

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Предприятие - заинтересовани групи и конфликти. Финанси на предприятието и счетоводство
  2. Стойност на парите във времето
  3. Стойност на обикновени акции. Нетна настояща стойност като критерии за инвестиционно решение
  4. Риск, възвръщаемост и алтернативен разход на капитала
  5. Капиталово бюджетиране
  6. Финансиране на предприятието с привлечени средства
  7. Капиталово бюджетиране
  8. Управление на капитала, вложен в дълготрайни активи
  9. Показателите за анализ на стратегическите и оперативните финансови решения и финансовото състояние на предприятието на база на набор от показатели и коефициенти

Литература по темите:

Основен учебник:

• Александрова, М., Калчев, Е., Финанси на предприятието, НБУ, 2013

• Петров, Г. и колектив: Корпоративни финанси, 3 изд. София: “Тракия - М”, 2012 г.

• Brealey, R./ Myers, S. et al.: Principles of Corporate Finance, New York, 2010.

Основно помагало:

• Александрова, М. и колектив, “Финанси – теория и практика. Учебно пособие за самоподготовка”, Стопанство, С. 2000 г., с. 199-359.

Допълнителна литература:

• Brigham, E.F.: Financial Management - Theory and Practice, The

Dryden Press, 1994.

• Материали, предоставени в Мудъл.