BABB537 Управление на промените

Анотация:

В своя жизнен път всяка организация преминава през промени - дали въвеждането на нова технология или предоставянето на нова услуга, или установяването на нови подходи за достигане до клиентите, промяната е неизбежна.

Управлението на промяната се налага като водеща тема в бизнеса и заедно с това във важна университетска дисциплина. Тенденциите в последните десетилетия показват, че количеството и степента, в която организациите ще бъдат подложени на промени, ще продължи да се увеличава.

Този курс ще ни запознае с идентифициране на нуждата от промяна, управлението на хора в процеса на трансформация и процесен модел за ефективно установяване на промяната в организацията.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Виктор Аврамов  д-р
 Мина Костова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какво представлява промяната

• Какви са основните концепции за изучаване на промяната

• Кои са съвременните методи за структуриране, организиране и осъществяване на програми за промени

• Какви са специфичните рамки, модели и техники за мотивиране, мобилизиране и осъществяване на помени

• Конкретни примери за стратегии на успешна корпоративна промяна

• Какви са тактиките за изграждане на интелигентна организация, което може да устоява на промени

2) могат да:

• Управляват промени в организацията

• Работят успешно с партньорите си в рамките на организацията във връзка с организационната промяна

• Прилагат съвременните методи за изработване на програми за промени

• Използват специфичните техники, рамки и модели за мотивиране, мобилизиране и осъществяване на помени

• Изработват успешни стратегии и тактики за организационна промяна


Предварителни изисквания:
Основи на управлението

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение
 2. Идентифициране на нуждата от промяна
 3. Определение, цели и средства на промяната
 4. Лидера и екипа на промяната
 5. Лидера и екипа на промяната II
 6. Управление на човешките ресурси по време на промяна
 7. Системен подход към промяната
 8. Интервенции за организационно развитие
 9. Модели за управление на промяната
 10. Социални промени и иновации
 11. Практическо приложение на модел за управление на промяната
 12. Учещата се организация

Литература по темите:

1. Лекционен материал

2. Marshall Scott Poole, Andrew H. Van de Ven (eds.).Handbook of Organizational Change and Innovation, 2004 by Oxford University Press, Inc.

3. Kotter, J. Leading Change, Mcgraw-Hill 1996

4. Weiss, J., Managing change in the workplace, University of Phoenix, 2003

Допълнителна литература:

1. Lax, David A., and James K. Sebenius. The Manager as Negotiator: Bargaining for Cooperation and Competitive Gain. N.Y.: Free Press, 1986. (Also published in Czech, French, Italian, and Spanish editions.)

Средства за оценяване:

Проверката и оценката на компетентността, знанията и уменията на студентите ще се извършва чрез текущ контрол под формата на два теста и есе по предварително уточнени теми. Предмет на оценяване ще бъде и участието на всеки студент в лекционните занятия: присъствие, участие. Крайната оценка от текущия контрол е сума от средноаритметичната стойност на оценките от тестовете (с тегло 50%) и оценката от проекта (с тегло 50%). Тогава когато крайната оценка от текущия контрол е по-ниска от "Добър (4)", студентът полага писмен изпит по дисциплината. На изпита той трябва да реши изпитен тест. Крайната оценка от изпита се получава като сума от оценката от теста (с тегло 70 %) и оценката от отговорите на практическите въпроси към проекта (с тегло 30%).

Темите за писмената работа ще бъдат представени в рамките на лекционния курс, като водещ принцип ще бъде осигуряването на голяма степен на творческа свобода на студентите в рамките на тематичния план. Голяма тежест в оценяването на писмената работа ще има добросъвестната употреба на литературни източници и коректното цитиране. Важен фактор за крайната оценка е степента на участие в занятията от страна на студентите.