BABB517 Теория на организацията

Анотация:

Курсът по “Теория на организацията “ съдържа основни теми, които характеризират в достатъчна степен сложният характер на управлението на икономически системи в среда с висока степен на неопределеност. Фокусът се поставя върху най-съществените характеристики на съвременните организации, новите организационни форми, добри практики и инструменти (модели) за проектиране на целево -адаптивни организации. В него се изясняват също така качествено нови концепции (парадигми), подходи и технологии за управление на промяната чрез проекти и осигуряването на устойчивост в управленския процес.

Основните цели на учебната дисциплина са както следва:

• да даде “ядро” знания в областта на теорията на организацията и новите организационно - структурни форми;

• да изгради необходимите знания и умения за управление на промяната чрез проекти;

• да формира умения за анализ на управленския процес (с фокус върху аспектите на устойчивостта) и прилагане на инструментариум за проектиране на целево – адаптивни организации;

• да развие умения за работа в екип на консултантска основа

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р
доц. Виктор Аврамов  д-р
 Мина Костова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• теоретичните концепции за управление на организацията

• технологичните аспекти на организационното оценяване (диагноза) и проектиране

• новите организационни структури

• новите парадигми, подходи и концепции в теорията на организацията

• управление на промяната чрез проекти

• въпросите, свързани с организационните процеси - управленско решение, власт и влияние, управление на конфликта

• концептуалните модели за организационно проектиране

2) могат:

• да прилагат методи за решаване на организационни проблеми

• да вземат управленски решения при променяща се ситуация, рискова, стресова и екстремна

• да анализират сложните управленски процеси, предимствата и недостатъците на различните видове структури, спецификата на структурния подход за управление на проекти

• да прилагат моделите за проектиране на целево – адаптивни организации

• да управляват организационните промени чрез проекти

• да работят в екип при решаване на сложни и нестандартни управленски проблеми


Предварителни изисквания:
• придобити знания по курс „Основи на управлението”

• за семинарните занятия студентите трябва да бъдат разделени в групи по максимум 20

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Теоретични концепции за управление на организацията – класическа организационна перспектива. Динамика на човешките отношения. Системи и системен подход. Системна теория - организациите като отворени социални системи и перспектива на обкръжението. Учебни форми: лекция, практикум “Концептуална схема на отворените системи”
 2. Динамика и основни принципи при организационното моделиране-Динамични процеси и основни принципи при организационното моделиране. Елементи на организационния дизайн (процеси, структура, системи). Модел на целево - адаптивна организация.
 3. Технология на организационното оценяване - Организационна диагноза – същност и алгоритъм на изпълнение. Използване на данните от оценката за подобряване на ефективността и откриване на движещите механизми.
 4. Технология на организационното проектиране. Подходи към специфичните въпроси на проектирането – процес на проектиране - същност и алгоритъм на изпълнение. Социотехнически системи. Планиране на отворени системи. Проектиране на целево-адаптивни организации – модел „Отвън-навътре”.
 5. Първа текуща проверка - тест върху теми 1-4. Резултатът от проверката участва в крайната оценка с 25%.
 6. Типове организации и нови структурни форми – типове организации – класификации по различни критерии. Нови типове организация. Същност и основни функции на организационните структури. Базови организационни модели и хибридни форми. Видове управленски структури. Силните и слаби страни на различните видове структури. Анализ и оценка (диагностика) на управленските структури. Нови организационни форми.
 7. Проектно и организационно - структурно осигуряване на управленския процес Устойчивост на управленският процес. Управление на промените чрез проекти. Същност и характеристики на проектите. Необходимост от проекти. Основни елементи, етапи и цели на управлението на проекти. Класически и структурен подход. Структурният подход за управление на проекти като средство за реализиране на стратегии за управление на промените. Модели на управление на проекти. Основни функции и компетенции на ръководителя на проекта.
 8. Проектиране (изграждане) на ефективни екипни структури - Философия на екипа – същност и съдържание. Разлика между екип и работна група. Видове екипи. Нива на екипа. Етапи на изграждане на екипа. Самоуправляващи се работни екипи (СУРЕ)- същност и разграничения. Съвременни теории и модели на СУРЕ. Формулиране на екипните цели – основни изисквания. Големина и състав на екипа.
 9. Ръководство и лидерство. Специфични измерения на лидерството в съвременните бизнес организации – Семинар 2 - Същност и разграничения. Нова парадигма за лидерството. Екипи и лидери. Концепции, теории и модели за ръководство и лидерство в екипна и СУРЕ-среда. Избор на лидер на екипа. Ротационен принцип на лидерство. Роли и отговорности на лидера на екипа. Лидерство и екипна ефективност. Лидерство от пето ниво.
 10. Управление на процесите на промяна в целево – адаптивните организации - Семинар 3 – Стратегии за организационна промяна и връзката им с организационната ефективност - Управление чрез Тотално Качество (TQM - Total Quality Management), намаляване на обема (downsizing) и реинженеринг (reengineering). Управление на културните промени. Културни качества и модели на поведенчески промени в целево – адаптивните организации. Критични въпроси и лостове при управлението на културните промени.
 11. Втора текуща проверка - тест върху теми 5-9. Резултатът от проверката участва в крайната оценка с 25%.

Литература по темите:

1. Хаджиев, Кр., “Теория на организацията”, НБУ, 2011

2. Каменов, К. Мениджмънт. Изд. Абагар, Велико Търново, 1998

3. Доралийски, А. Основи на стопанското управление. ЦДО, НБУ, С. 1996

4. Хаджиев, Кр. Проектиране на високо съвършени организации. С., Люрен, 2000

5. Питърс, Т., Р.Уотърман, Към съвършенство във фирменото управление. Наука и изкуство, С., 1988

6. Хаджиев, Кр., Самоуправляващи се работни екипи - теория и методология. Библиотека „Стопански свят”, Свищов 2010

7. Каменов, К., Хаджиев, Кр., Асенов, А. Човек. Екипи. Лидери. С., Люрен, 2001

8. Каменов, К., Хаджиев, Кр. Човешкият фактор и екипната дейност в управлението. С., 2000

9. Пипер, Р. и К. Рихтер Мениджмънт. Управление на прехода. С., 1993 г.

10. Андреева, М.,Каменов, К. Теория на стопанското управление, Галактика, 1993

11. Колинс, Дж., Пътят на величието. Класика и стил, София, 2003

12. Панайотов, Д. Психология на бизнеса, С., 2005

Средства за оценяване:

Оценяването на студентите, които не са били в състояние да покрият изискванията от текущия контрол става чрез комплексно задание – финален тест.

Студентът автоматично може да се освободи от изпит, ако е покрил 91 или повече % чрез изпълнение на задачите от текущия контрол през семестъра.

Студентите могат да комплектуват напълно оценката си чрез:

• Семинари – 35%

• Тестове – 2х 25% = 50%

• Казус (курсов проект) – 15%

Общо 100%