PSYE403 Статистически анализ на данни (SPSS)

Анотация:

Курсът е въведение в статистическите пакети SPSS и STATISTICA (по избор на студента) като инструмент за анализиране и представяне на експериментални данни в психологията.

Целите на курса са да запознае студентите с начините на използване на съвременни статистически пакети и по-специално - SPSS и STATISTICA. Да създаде умения за самостоятелна работа със съответния пакет: въвеждане и манипулации на данни, избор на подходящ статистически метод, интерпретация на резултатите.

прочети още
Психология (на английски език)

Преподавател(и):

ас. Йолина Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите, завършили курса могат:

- да използват програмата SPSS/ STATISTICA;

- самостоятелно да анализират данни, получени след провеждането на еднофакторен експеримент, квази-експеримент и корелационно изследване.

- да визуализират получените резултати чрез подходящи графики и таблици.
Предварителни изисквания:
Курс по статистика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

Dyer, Colin, Beginning research in psychology: a practical guide to research methods and statistics, Oxford: Blackwell Publishers, 1995

Допълнителна

Huck, S., Sandler, H. Rival hypotheses, Harper Collins Publishers, 1979

Gonick, L., The cartoon guide to statistics, New York: Harper Colins Prblihers, 2005

Средства за оценяване:

Текущ контрол:

1-ви тест в средата на семестъра.

2-ри тест в края на семестъра.

Студентите, които са изкарали успешно и двата теста могат да се освободят от изпит и да получат крайна оценка на базата на двата теста.

Студентите, които не са изкарали успешно някои от тестовете, се явяват на изпит по време на сесията.