CELB097 Биологични методи в криминалистиката

Анотация:

- да представи възможностите на научната специалност бионика за реализиране на изкуствени системи, имитиращи природни обекти, с технологични средства

- да опише симулацията на липсващ или намиращ се в дисфункция орган като основна задача на симулационната биология

-да представи готовите биологични и физиологични модел в природата като съвършени модели за реализация

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

 Николай Тюфекчиев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- някои теоретични схеми за прилагане на информационни технологии при обработване на специализирана / биологична / информация

- да ползват Компютърните Информационни Системи като част от налагащата се компютърна среда на живот и елемент от модернизацията на естествените науки

-биоманипулатор или биоробот - сравнителни анализи и технологични прегради

- да си изградят нова гледна точка към биологията като територия на съвършени обекти за имитация - да се ориентират в развитието й в специфични продукти и тяхната специализирана употреба.

2) могат:

" да се развиват като потребители на компютърни и информационни технологии в ресора

" да прилагат, популяризират и обучават хора в неравностойно положение при тяхно протезиране

" да намират в Internet материали от областта на биониката, които убедително да защитават, представят и обсъждат на потребителско ниво


Предварителни изисквания:
Да познават основните характеристики на живото - обмяната на вещества, на енергия и на информация. Да имат основни познания за генезиса на биологичната информация и нейните уникални характеристики.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Речник по биологични науки, McGraw-Hill, Наука и изкуство, София, 2002

2. Учебник "Информационни Системи в медицината и здравеопазването", Винарова Ж., М. Вуков, ISBN 954-535-392-9, изд. НБУ, София, 2005

3.CD "Картинен терминологичен речник по биоинформатика", автори: Ж.Винарова, П. Михова, ISBN 978-954-535-457-1, НБУ, София, 2007

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 40 % / ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА -10 %/ УСТЕН ИЗПИТ - 40% / Самостоятелна работа:

Курсова работа на английски език, презентация на английски език, превод и резюме на научни статии -10%