CELB013 Репродуктивна биология и ембриология

Анотация:

Курсът запознава судентите с проблемите на репродуктивната биология и обща ембриология. Прави се преглед на размножаването и половите системи на организмите от различните систематични групи, както и на тяхното ранно ембрионално развитие. Разглежда се строежа на половите клетки и механизмите на външното и вътрешното оплождане. Внимание е отделено на ранните етапи на ембриогенезата - дробене, бластулация и гаструлация. Посочват се различията в ембрионалното развитие на костните риби, земноводните, влечугите, птиците и бозайниците.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Галина Сачанска  д-р
гл. ас. Пламен Георгиев  д-р
проф. Даниела Пиларска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

видовете размножаване при различните систематични групи и етапите на ембрионалното развитие при различните групи животни.

2) могат:

След успешно завършване студените имат необходимата подготовка по този курс, която да им позволи да продължат образованието си в магистърски програми в НБУ или в други ВУЗ или като специалисти в различни лаборатории, фирми, предприятия и др.


Предварителни изисквания:
Необходимо е студентите да имат познания и да боравят с понятия от основния гимназиален курс и да са завършили успешно курсовете от 1-ва и 2-ра година на обучението си.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Human reproductive biology, 4-th edition,R. Jones, K. Lopez, Elsevier, 2014.

2.Големански В., М. Шишиньова, 2001. Зоология на безгръбначните животни. С., “Гера-Арт”.

3.Големански, В. 2002. Зоология и опазване на животинския свят. НБУ.

4.Пешев Д. 2000. Зоология на гръбначните животни. Сиела.

5.Zoology, 2006. McGraw Higher Education, USA.

6.Medical Microbiology, 2005. Thieme Verlag.

Средства за оценяване:

1. Тестове - 2 бр.

3. Участие в семинарите