CASB408 Сценарият - от замисъла до реализацията

Анотация:

АНОТАЦИЯ НА КУРСА

Този драматургичен курс надгражда водения досега въвеждащ курс по кинодраматургия, като се концентрира преди всичко върху проблемите на сценарната структура.

Курсът запознава студентите с особеностите на американската сценарна парадигма, използвана най-често в американското кино и с някои практически механизми за изграждане на история с “ желязна “ структура, като създава базови умения за анализ на драматургичната конструкция и практическото й приложение при писане на сценарий.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

доц. Правда Кирова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• особеностите на сценарната работа.

2) могат:

• да изграждат завършен сценарий, както и да екранизират литературни произведения.
Предварителни изисквания:
• основни сценарни знания и умения

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Сценаристът – творец и занаятчия. Етапи в сценарната работа. Логлайн, аутлайн, синопсис, трийтмънт.
 2. Автор и разказвач. Разказвачът в литературата и в киното. Автор и герой. Авторът във филма.
 3. Гледната точка и наратива. Гледната точка като идентификация, като език и като логика на възприятието. Кадърът и гледната точка.
 4. Елементи на наратива. Структура и среда. Структура и характер. Структура и жанр.
 5. Принципи на изграждане на наратива. Особеното драматургическо събитие. Ситуация, такт, сцена, секвенция, акт.
 6. Сцената – функции, типове, континюитет, преходи, обрати. Анализ и разработка на сцената.
 7. Три-актната структура. Построяване на Акт1.
 8. Разработване на подсюжета. Обективна и субективна драма.
 9. Построяване на Акт2 и Акт3.
 10. Тема – тезис – символ, метафора, архетип. Намиране на мита и архетипите.
 11. Изграждане на три-фасетния характер; мотивация, конфликт и арка на трансформацията.
 12. Главни и второстепенни характери – категории.
 13. Среда – реквизит, костюми, цвят, осветление
 14. Реч. Диалог. Звук. Музика.
 15. Сцепление на елементите. Пренаписване на сценария. Пичинг.

Литература по темите:

Найденова В. – “Съвременният киносвят”, ВСУ, 2000

Крумов К. – “Поетика на киното”, София, Агата-А, 2000

Семерджиев С. – ”Кратка история на световната сценаристика”, С., 1994

Syd Field : The Screenwriter’s Workbook

Syd Field : Screenplay

Robert McKee : Story

Eugene Vale : The Technique of Screen & Television Writing

Linda Seger : Making a Good Script Great

William Miller: Screenwriting for Narrative Film & TV

Michael Hauge : Writing Screenplays that Sell