CASB408 Сценарият - от замисъла до реализацията

Анотация:

АНОТАЦИЯ НА КУРСА

Този драматургичен курс надгражда водените досега въвеждащи курсове по кинодраматургия, като се концентрира преди всичко на проблемите на сценарната структура. Той е разработен в различни модули; в зависимост от групата акцентът на занятията ще е различен:

–1/ за групите "кино и телевизия" и "реклама" той е съсредоточен върху „американската парадигма“. Курсът запознава студентите с особеностите на сценарната парадигма в американското кино и с някои практически механизми за изграждане на история с “ желязна “ структура и създава базови умения за анализ на драматургичната конструкция и практическото й приложение при писане на сценарий.

-2/ върху спецификата на образа и символния му потенциал във фотографията и графичния дизайн.

за групата "Анимационно кино"

- този курс трябва да изгради основни умения за писане на анимационни сценарии

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

доц. Правда Кирова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• особеностите на сценарната работа.

2) могат:

• да изграждат завършен киноразказ в различни сценарни модели и да могат екранизират литературни произведения.
Предварителни изисквания:
• основни сценарни знания и умения

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

БИБЛИОГРАФИЯ 1 НА КУРСА “ СЦЕНАРИЯТ - ОТ ЗАМИСЪЛА

ДО РЕАЛИЗАЦИЯТА”

1. МАНЕВИЧ, Й.М.- Кино и литература. “Искусство”, 1966.

2. АРИСТОТЕЛ. За поетическото изкуство.”Наука и изкуство”,1975.

3.НЕДЕЛЧО МИЛЕВ, Драматичният екран. “Народна култура”, 1955.

4.БОЖИДАР МАНОВ, Дигиталната аудиовизия, НАТФИЗ “К. Сарафов”, 2000.

5. КРУМОВ, К.- Поетика на киното, “АГАТА”, 1999.

6.НАЙДЕНОВА, ВЕРА – Екранизацията – вечен спор?, “Наука и изкуство”,1992.

7.ХРИСТОВА,С. – Да напишем киносценарий, НБУ, 2003.

8.DWIGHT V. SWAIN, YOYE R. SWAIN, Film Script-writing, A Practical manual, Focal Press, Boston - London, 1993.

9.PAT COOPER and KEN DANCYGER. Writing the short film, Focal Press, Boston-London, 1994.

10.SYD FIELD. Screenplay, The foundations of Screen-writing, Dell Trade Paperback, New York,1982.

11.SYD FIELD, The screen-writer’s Workbook. A Dell trade Paperback, New York, 1984.

12.BRIAN MC FARLANE. Novel to film, An Introduction to the Theory of Adaptation. Clarendon Press, Oxford, 1996.

13.LYNDA SEGER. Making a Good Script Great. Samuel French Trade, Hollywood, 1994.

14.Film Icons of the 20th Century, edited by Peter W.Engelmeier, Prestel - Munich - London-New York, 2000.

15.MICHAEL HAUGE.Writing Screenplays that sell. Elm Tree books - London, 1988.

3. Библиография 2.

1. Герчева, Красимира К. – Естетиката на анимационния филм, Наука и изкуство, С., 1979, с.13.

2. Герчева, Красимира К.- Феноменът българска анимация, С., “Наука и изкуство”, 1983.

3. Надежда . Маринчевска М. – Българско анимационно кино: 1915 – 1995, ИК “Колибри”, София, 2001.

4. Маринчевска, Надежда М. – Изразни възможности на анимационния образ при различните видове техники, Архив на ИИ – БАН, С., 2001.

5.Лотман, Юрий М. – О языке мультипликационных фильмов, сб. Об искусстве,Санкт-Петербург, 1998.

6.Асенин, С.В. – Волшебники экрана, М., 1974.

7.Янакиев, Александър – Екранното изкуство – кодиране и декодиране, Проблеми на изкуството, бр.2, 1994.

8.Bendazzi, Giannalberto – Cartoons, One hundred years of cinema animation,1994 John Libbey & Company Ltd.

9.A Reader im Animation Studies, edited by Jayne Pilling, John Libbey & Company Ltd., 1997.

10. Wells, Paul, Understanding Animation, First published by Routledge, 1998.

11. Сборник “Проблемы синтеза в художественной культуре”, Москва, “Наука”, 1985.

12. Эйзенштейн, С.М. – Дисни, в сб. “Проблемы синтеза в художественной культуре”, Москва, “Наука”, 1985.

12. Голосовкер, Яков Э., – Логика мифа, Москва, „Наука“, 1987, с.10 - 11.

13. Касирер, Ернст – Философия на символичните форми Митическото мислене, Eurasia, Academic Publishers, 1998.

14. Иванов – Вано, И.П. – Кадр за кадром, М. „Искусство“, 1980.

15. Асенин, С.В. – Мудродсть вымысла, М., „Искусство“, 1983.

16. Стоянович, Иван – Вчерашна анимация, сп. „Киноизкуство“, бр. 8, 1987.

Библиография 3.

Найденова В. – “Съвременният киносвят”, ВСУ, 2000

Крумов К. – “Поетика на киното”, София, Агата-А, 2000

Семерджиев С. – ”Кратка история на световната сценаристика”, С., 1994

Syd Field : The Screenwriter’s Workbook

Syd Field : Screenplay

Eugene Vale : The Technique of Screen & Television Writing

Linda Seger : Making a Good Script Great

William Miller: Screenwriting for Narrative Film & TV

Michael Hauge : Writing Screenplays that Sell

Средства за оценяване:

текущи оценки на постовените сценарни задачи