BAMB519 Пазарна организация

Анотация:

ЦЕЛИ НА КУРСА:

• Да представи съвременното развитие на теорията и практиката за оценяване на пазарната структура

• Да представи дефектите на пазара и динамиката на несъвършената конкуренция

• Да обясни детерминантите на пазарната структура и „правилата на играта”

• Да разкрие закономерностите на ценообразуването в голямата фирма

• Да представи механизмите на обществените корективи на неефективната конкуренция

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

гл. ас. Елена Спасова  д-р
проф. Събина Ракарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти ще

знаят:

• критериите за оценка на функционирането на пазарния механизъм и алтернативните подходи за анализ на функционирането на отрасъла и голямата фирма;

• детерминантите на пазарната структура и „правилата на играта” в условията на несъвършена конкуренция;

могат:

• да прилагат концепцията за разходите, конкуренцията и ценообразуването в голямата фирма в условията на несъвършени пазари, да отчитат влиянието на ограничителната и дискриминиращата политика в дейността им;

• да отчитат микроикономическите ефекти и макроикономическите последствия от действието на несъвършените конкуренти;

• да познават механизмите на обществените корективи на неефективната конкуренция


Предварителни изисквания:

Микроикономика, Макроикономика, Основи на Управлението, Маркетинг,

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ЛИТЕРАТУРА

• Ракарова С. , Еленкова А ., Индустриална икономика, НБУ,2012.

• Танова П. Пазарни структури ,Университетско издание “Стопанство”, 2008.

• Ракарова С. Микроикономикс І и ІІ част С.:Университетско издателство”Стопанство”, 1996 и 1998.

• Hyman, David N. Modern microeconomics : anlysis and applications.

• Stead R.,P.Curwen and K.Lawer. Industrial economics. Theory, Applications and Policy. McGraw-Hill, 1997.

• Church J. and R.Ware. Industrial Organization. Astrategic Approach. McGraw-Hill, 2000.

• Greer D.F. Industrial Organization and Public Policy. Third Edition.Macmillan, 1992.

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите:

Обща оценка 100%, (над 51% - среден, над 61% - добър, над 71% - среден, над 81% - отличен)

в т.ч. (1) първо контролно 25% чрез електронната платформа Мудъл

второ контролно 25%

или изпит по време на сесията 50%

(От изпит се освобождават студентите, които имат две положителни оценки от контролните).

(2) задание - презентация на анализ на фирма или отрасъл – 25% (изискванията за разработване на анализ и презентация са на страницата на курса в Мудъл).

(3) участие в семинари (решаване на задачи, участие в дискусии) 25%