INTB514 Проект "Дизайн на градска среда"

Анотация:

Дисциплината запознава студентите с обществената среда като пространство, присъствие на форми, цвят и светлина- уютно и спокойно място за пребиваване; дава познания по проектирането й оформлението й; въздействието на цвета, осветлението, материалите и настилките, взаимовръзките между тях и отражението им върху психиката на хората; запознава със световно известни творци и наши изтъкнати автори в областта на организацията на обществената среда.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Софрони Върбев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

В процеса на реално проектиране студентите придобиват умения да проектират елементи на градската среда по индивидуални задачи. Чрез този проект студентите овладяват основите на комплексното и систематично проектиране на жизнената среда и елементи на градско обзавеждане.
Предварителни изисквания:
Познания по архитектурно чертане, 3D компютърно моделиране, макетиране.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Студентите разработват семестриална задача на тема "Дизайн на градска среда". Задачата се представя поне два пъти пред преподавателя за консултация. На края на семестъра готовият проект се представя на конферанс за оценка.

Литература по темите:

1. Попов, Иван. проф. арх. Въведение в архитектурното проектиране.Изд. Техника, София 1973 г.

2. Зелен Витрувий. Принципи и практика на устойчивото архитектурно проектиране : Моногр. / Ред. Здравко Г. Генчев . - София : ЕнЕфект, 2008 .

3. Арх. Надя Стаматова. „Town –scape” CD 2002

4. Дизайн за града- проблеми на теорията и практиката, Изд. на ЦИПЕ 1985 г.

5. Иванова Нез. Дизайн за градската среда, изд. на БАН, София, 1988

6. Велев П., Проектиране и изграждане на жизнена среда за инвалиди, архитектурен сравочник, София 1995