ARTB910 Въведение в архитектурното проектиране - І част

Анотация:

Курсът запознава студентите със същността на архитектурата като изкуство и строителна дейност и нейните четири основни страни – естетика, функция, конструкция и целесъобразност.

Архитектурна композиция и свойства на формата. Съотношение между архитектурните форми. Единство и съподчинение. Текстура и фактура. Цвят и осветеност. Симетрия и асиметрия. Тектоника и мащаб в архитектурата. Архитектурна графика. Архитектурно проектиране – фази в творческия процес и проектирането.

Области на архитектурни реализации:

териториално планиране;

урбанистика (градоустройство);

сградостроене.

Архитектура според предназначението:

обитаване;

труд;

отдих и рекреациця;

Архитектура според ползването:

ежедневно;

периодично;

епизодично;

Архитектура функционални схеми:

зониране и комуникация;

реална

хоризонтална,

вертикална,

визуална,

аудио.

Оразмеряване и композиране в идейна фаза на обекти от обитаването, обслужването.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Гергана Стефанова  д-р
 Петко Георгиев  
 Десислава Димова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Познаване на основните геометрични форми и обеми и умения за ортогоналното им изобразяване. Изобразяване на основните елементи на сградата. Четене на архитектурни планове. Работа в мащаб. Графично изобразяване на сложни обеми със съответните перспективни изменения.

2) могат: Да изобразяват графично елементарни архитектурни обекти; да проектират в идейна фаза арх. обекти: Едно-пространно жилище, Дневна с камина и стълба, Вътрешно-квартално пространство на жил. група.
Предварителни изисквания:
Познаване на основните геометрични форми и обеми и умения за ортогоналното им изобразяване. Изобразяване на основните елементи на сградата. Четене на архитектурни планове. Работа в мащаб. Графично изобразяване на сложни обеми със съответните перспективни изменения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. International Style, Taschen 2001

2. Contemporary California Architects, Philip Jodidio, Taschen GmbH, Koeln 1995, ISBN 3-8228-8671-8

3. Contemporary Japanese Architects, Dirk Meyhoefer, Taschen GmbH, Koeln 1994, ISBN 3-8228-9442-7

4. Франк Лойд Райт, Брус Брукс, Taschen GmbH, Koeln 2004, ISBN 954-9817-23-7

5. Richard Neutra, Barbara Lamprecht, Taschen GmbH, Koeln 2004, ISBN 3-8228-2773-8

6. Aатлас на архитектурата (2003) в два тома, немска, I издание, Летера. ISBN 954-516-398-4

7. Aрх. В. Л. Глазычев, "Архитектурна енциклопедия", Москва 2002

8. Wikipedia

9.проф. арх. Иван Попов, Въведение в архитектурното проектиране, София 1973 г.

10. А. А. Тиц, Основы архитектурной композиции и проектирования, Киев 1976 г.

11.Рудолф Арнхайм, “Динамика архитектурных форм”, Москва 1984

12. Арх. Тодор Данов "Композиция и изобразителни средства в архитектурната перспектива" София 1977 г.

Средства за оценяване:

- клаузура, след завършване на раздел от дисциплината.

- оценяване на задачи от упражненията.