PHIB751 Социологически парадигми за образованието

Анотация:

Предлаганият курс има за задача да проблематизира основни теории и понятия, чрез които се анализират взаимовръзките: “образование - общество”, “образование - социална група” и “образование - личност”. Целта е да се разкрият и дискутират специфичните “лица” на образованието и различните образователни светове: 1) “старата” и “новата” социология на образованието; 2) модернизиращата роля на образованието и функциите му в процеса на социална репродукция; 3) теориите за образованието като фактор за икономическа репродукция, 4) теориите за образованието като фактор за културна репродукция; 5) теориите за образованието като част от „държавния апарат”, 6) теориите за съпротивата; 7) “скритата” и официалната учебни програми; 8) равенството на образователните възможности и кумулативният характер на образователните предимства, 9) егалитаризмът и елитизмът в образованието; 10) “обществото без училище” и ученето през целия живот.

По-конкретните цели на курса са:

- да запознае студентите с най-важните понятия и съвременни теории в социологията на образованието;

- да формира способности за самостоятелна критическа оценка на основни социологически теории за образованието;

- да съдейства за развитието на умения за самостоятелно формулиране и разработка на социологически проблеми в областта на образованието.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• най-важните понятия в социологията на образованието;

• основни проблеми, свързани с образованието, които са обект на социологическо изследване;

• основните социологически парадигми за образованието;

• основните източници и методи за набиране на информация за социологически изселдвания на образованието;

2) могат:

• да направят критическа оценка на основните социологически теории за образованието;

• да използват социологически понятия за анализ на проблеми на образованието (включително на актуални проблеми на българското образование);

• писмено да демонстрират способности за самостоятелна разработка на социологически проблем от сферата на образованието.


Предварителни изисквания:

Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Бояджиева, П. (1983). “Новата” социология на образованието в Англия, Социологически проблеми, 6: 72-86.

Бояджиева, П. (1998). Университет и общество: два социологически случая, София: Лик.

Бояджиева, П. (2006). Ученето през целия живот или за “и”-то на втората модерност. В: Грекова, М., П. Кабакчиева (съст.) Отвъд дисциплинарните (само)ограничения, София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 84-105.

Бояджиева, П. (2010). Социалното инженерство. Политики на прием във висшите училища през комунистическия режим. София, изд. CIELA.

Вебер, М. (1989). Възпитание и формална рационалност, Младеж и общество, 5/6: 37-48.

Вебер, М. (1993). Науката като призвание. В: М. Вебер, Ученият и политикът, София: Булвест-2000.

Грекова, М., П. Кабакчиева, Л. Деянова, Г. Димитров (1997). Незавършваща социология, София: Фондация “Минерва”.

Деянов, Д. (1994). Изпитът и критиката на модерното училище, Социологически проблеми, 3.

Дюркем, Е. (2006). Да мислим възпитанието, София: изд. СОНМ.

Държавата срещу реформите (2004). София: изд. Изток-Запад.

Миленкова, В. (1995). Невидимият свят на образованието, София: Критика и хуманизъм.

Миленкова, В. (2009). Българското училище във фокуса на неравенствата. София: Академично издателство „Проф. М. Дринов”.

Райчев, А. (1989). Артефактичен анализ (върху примера на артефакта “ученически бележник”), Младеж и общество, 5/6: 80-91.

Социологически проблеми (1977). Тема на броя: Социология и образование, 3-4.

Социологически проблеми (2010). Тема на броя: Образование, социални неравенства и решения през целия живот, 1-2.

Стоилова, Р. (2009). Два подхода към oбразователните неравенства, стратификацията и мобилността, Социологически проблеми, 1-2:188-212.

Тофлър, А. (1992). Третата вълна, София.

Фуко, М. (2004). Властта-машина и индивидуализирането. Изпитът. В: Социологията като шанс, текстове, съст. Л. Деянова. София.

Bourdieu, P., J. Passeron (1977). Reproduction in Education, Society and Culture, London.

Parsons, T. (1964). The School Class as a Social System: Some of its Functions in American Society. In: T. Parsons: Social Structure and Personality, London.

Turner, R. (1968). Modes of Social Accent through Education: Sponsored and Contest Mobility. In: Education, Economy and Society, ed. by A.Halsey etc., N.Y.

Young, M. (2007) Bringing Knowledge Back In: From Social Constructivism to Social Realism in the Sociology of Education. London, Routledge.

Young, M. (2010) Why educators must differentiate knowledge from experience, Journal of the Pacific Circle Consortium for Education, Vol. 22, No. 1, December, 9–20.

Young, M. (2010) The future of education in a knowledge society: The radical case for a subject-based curriculum, Journal of the Pacific Circle Consortium for Education, Vol. 22, No. 1, December, 21–32.

Средства за оценяване:

Тест

Участие в семинарни дискусии