PHIB536 Произход и основи на модерната демокрация

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с основните теории за демокрацията и техните философски основания. Да очертае конфликтните въпроси, свързани с демокрацията. Да посочи предизвикателствата, пред които е поставена демокрацията в съвременния свят и да провокира студентите към размисъл по тези проблеми.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Георги Фотев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Основните теории за модерната демокрация и техните философски основания

Конфликтни въпроси и предизвикателства, свързани с демокрацията

2) могат:

Да се ориентират в обществени и политически дискусии, свързани с демокрацията


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Алтернативи на несвободата, С. 1998, "Пигмалион"

Анархизъм, Класически мислители. Антология., С. 2003

Аристотел, Политика, С. 1995, "Отворено общество"

Бауман З., Глобализацията. Последиците за човека., С. 1999, "Лик"

Бауман З., В търсене на удържащ център, в: М. Федърстоун и др., Глобални модерности, С. 2004, ИК "Критика и хуманизъм"

Бек У. Световното рисково общество, С. 1999, "Обсидиан"

Бек У. Що е глобализация?, С. 2002, "Критика и хуманизъм"

Бек У., Откриване на истинската политика, С. 2003, ИК "Критика и хуманизъм"

Блекуел, Енциклопедия на политическата мисъл, С. 1997, Център за изследване на демокрацията.

Бърлин, А. Две схващания за свободата, в: Алтернативи на несвободата, С. 1998, "Пигмалион", 60-123.

Бърлин, А. Четири есета за свободата, С. 2000, Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Гидънс, А., Третият път, С. 2000, "Прозорец"

Грей Дж., Либерализмът, С.1991

Дворкин, Р., Свобода, равенство, общност, в: Алтернативи на несвободата, С. 1998, "Пигмалион", 317-347.

Ерхард Л., Благоденствие за всички, С. 1993, Университетско издателство "Стопанство"

Кенан П., Залезът на демокрацията, С 1995, "Обсидиан"

Констан Б., За свободата в древността, сравнена със свободата в модерните времена, във Философиите на капитализма, С. 1996, "Перо"

Купър Р., Разпадането на нациите.Ред и хаос през ХХІ век, С. 2004, "Обсидиан"

Лок Дж., Два трактата за управлението, С. 1996, "Гал-ико"

Мадисън Дж., Хамилтън Ал., Джей Дж., Федералистът, С. 1997, Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Маркс К., Енгелс Фр., Манифест на комунистическата партия, С. 1999, "Гал-ико".

Менк, А., Новото средновековие, С. 1996, Университетско издателство "Св. Климент Охридски".

Мил Дж. Ст., За свободата, С. 1993, Център за изследване на демокрацията.

Модерната демократична държава Антология, изд. Училище за политика, С., 2004

Модерната демократична идея. Антология., изд. Училище за политика, С., 2003

Монтескьо Ш., За духа на законите, С. 1986, "Наука и изкуство"

Олброу М., Глобалната епоха, С. 2001, "Обсидиан"

Оргега-и-Гасет Х., Бунтът на масите, С. 1993, Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

сп. "Панорама", бр. 1-2/ 1992, Libertas.

сп. "Панорама", бр. 1-2/ 1993, Patria.

Платон, Държавата, Диалози, т. ІІІ, С. 1979, "Наука и изкуство"

Ролс, Дж., Политическият либерализъм, във: Философиите на капитализма, С., 1996, "Перо", 190-238.

Ролс, Дж. Политическият либерализъм, С. 1999, "Обсидиан"

Русо Ж.-Ж., Избрани съчинения, С. 1988, "Наука и изкуство"

Сартори Дж., Теория на демокрацията, т. І и ІІ С. 1992, Център за изследване на демокрацията.

Симова О., Глобализация и политика, изд. Университетска фондация, Пловдив, 2005

Тейлър, Недуразуменията. Либерално-комунитарният дебат., в: Алтернативи на несвободата, С. 1998, "Пигмалион"

Тeйлър, Ч., Мултикултурализъм, С. 1999, ИК "Критика и хуманизъм"

дьо Токвил Ал., За демокрацията в Амирика, в: дьо Токвил Ал., дьо Кюстин А., Америка и американците. Русия и руснаците, С. 2004, "Изток - Запад"

Федърстоун М. и др., Глобални модерности, С. 2004, ИК "Критика и хуманизъм"

Философиите на капитализма, Антология, 1996, "Перо"

Фотев Г., Социологическите теории на Дюркем, Парето, Вебер., С. 1979, "Наука и изкуство"

Фридман, М., "Създадени равни", във: Философиите на капитализма, С., 1996, "Перо", 242-266.

Фукуяма Фр., Краят на историята, С.

Фукуяма Фр., Строежът на държавата. Управление и световен ред през ХХІ в., С. 2004, "Обсидиан"

Хайек, Фр., Принципи на либералния обществен ред, във: Философиите на капитализма, С., 1996, "Перо", 164-188.

Хайек, Фр., "Социална" или дистрибутивна справедливост, във: Философиите на капитализма, С., 1996, "Перо", 188-209.

Хайек, Фр., Равенство, ценност, достойнство, в: Алтернативи на несвободата, С. 1998, "Пигмалион", 123-147.

Хелд, Д., Демокрацията и глобалният ред, С. 2004, ИК "Критика и хуманизъм"

Хобс Т., Левиатан, С. 1979, "Наука и изкуство"

Хънтингтън С., Сблъсъкът на цивилизациите, С., 2000, "Обсидиан"

Средства за оценяване:

ТЕСТ - 30%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 40%

УЧАСТИЕ В ДИСКУСИИ -30%