SECB525 Практика "Отбранителна сигурност"

Анотация:

• Цел на практиката: да подготви практическите студенти по проблемите на сигурността, решавани на международно, политическо и гражданско равнище и да ги ориентира в системата от органи и организации, осъществяващи отбранителния аспект на сигурността като фокусира вниманието им върху социалния аспект в процесите на вземане на решения по планиране, развитие и използване на въоръжени сили за постигане на различни национални интереси в съвременни условия.

• Задачи на практиката: Практиката е ориентирана с цел изграждане на експерти, имащи знания, способности, манталитет и управленска култура, необходими за посрещане на предизвикателствата на бъдещето чрез усвояване от студентите на необходимите практически знания и умения за процеса и проблемите на формирането на концепциите, моделите и доктрините за националната сигурност и отбрана, влиянието на гражданско-военните отношения, ролята на военния фактор при отстояването на националните интереси, неговата връзка с останалите елементи на националната мощ, методологията за анализ на ситуациите, рисковете и заплахите с военен характер за националната сигурност, както и мениджмънта на отделените ресурси за изграждане на ефективна система за национална сигурност и отбрана.

• Общо описание на тематиката на курса: практиката започва със самостоятелна подготовка включваща преглед на стратегията за сигурността като социален феномен и на актьорите (оперативните елементи), които участват във вземането и осъществяването на решения; процесът на провеждане на политика за отбранителна сигурност се разглежда като "процес на вземане на решения" - в тази връзка се анализират факторите и императивите, които влияят на решенията с отбранителен характер; разглеждат се проекциите на различните компоненти на сигурността (международно политическа, икономическа, демографска, геополитическа, информационна, криминогенна) върху отбранителните решения; импровизират се условията и процесите на обвързване на отбраната на страната с НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.

• Практиката е организирана така, че студентите да намерят отговори по съвременните въпроси на планирането и използването на въоръжените сили

• - кои са основните тенденции в сферите на сигурността и военното дело, които влияят на политиката за сигурност и на военната политика?

• - какъв трябва да бъде баланса между националния и съюзническия елемент в отбраната и развитието на въоръжените сили?

• - какви са характеристиките на вероятния военен конфликт през новия век и как следва да се развива стратегията през следващите десетилетия?

• - кои вътрешни фактори и условия влияят върху стратегическите процеси в сигурността и отбраната и какви са техните тенденции?

• - какви са характеристиките на съвременния военен професионализъм и на какви принципи трябва да се развива лидерство в ръководството на отбраната?

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

доц. Йордан Дойков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите практика "Отбранителна сигурност" студенти:

1) знаят:

• Състоянието и тенденциите във военния аспект на сигурността

• Международната среда и националните условия на съвременната отбранителна политика

• Параметрите на политиката по отношение на НАТО и ЕС (по отношение на отбраната, сигурността, управлението на кризи)

• Органите и организациите, ангажирани с отбранителната сигурност, тяхната нормативна база и идеология на изграждане и функциониране

• Процесите, факторите и императивите на политическите решения в сферата на отбранителната сигурност

• Идеологията, положителните и слабите страни в нормативната уредба на отбраната и въоръжените сили.

2) могат:

• Да анализират и оценяват състоянието на международните отношения на сигурност в техния отбранителен аспект

• Да извършват сравнителен анализ на решения за използване на въоръжени сили в национален и международен формат

• Да изготвят преценки и предложения по развитието на отбранителната сигурност на страната в съответствие с изискванията за прозрачност и отчетност на политиката.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да са изучили теоретичните основи на сигурността;

• Да познават системата на национална сигурност и международните отношения;

• Да са изучили политическата система на България.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основи на отбранителната сигурност;
 2. Анализ и оценка на военностратегическата среда;
 3. Същност на системата за отбрана на страната;
 4. Органи за управление на отбраната;
 5. Политика в областта на отбраната
 6. Планиране на отбраната;
 7. Ресурси за отбрана
 8. Роля мисия и задачи на въоръжените сили;
 9. Използване на въоръжените сили;
 10. Изграждане и развитие на въоръжените сили;
 11. Органи за управление на въоръжените сили;
 12. Сухопътни войски; Военно въздушни сили; Военно морски сили; Въоръжени сили на Република България;

Литература по темите:

1. Конституция на Република България. (Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., изм. и доп., бр. 85 от 26.09.2003 г. изм. и доп., ДВ. бр.18 от 25.02.2005 г., бр. 27 от 31.03.2006 г., бр.78 от 26.09.2006 г. - Решение № 7 на Конституционния съд от 2006 г., бр. 12 от 6.02.2007 г.)

2. Теория на международните отношения. проф. Стефанов – 1997 –София

3. Военна политика. Дипломация. проф. Стефанов – 1994 – София

4. Международна сигурност. проф. Стефанов – 1997 – София

5. Стратегия за национална сигурност на Република България

6. Рачев, В. и др., "Национална и международна сигурност", Военно издателство, С., 2005 (учебник за слушатели и студенти от Военна академия " Г. С. Раковски" - София) с участието на автора на настоящия тематичен план.

7. Бахчеванов. Планиране и вземане на решение в системата за национална сигурност.

8. Бахчеванов.Информационното общество - проблеми, перспективи, сигурност. Софтрейд. С., 2004

9 Г. Бахчеванов. Процес за оперативно планиране. МВР, Академия на МВР. С., 2004;

10 Г. Бахчеванов, Ст. Мичев, В. Милина. Предизвикателства, рискове и заплахи за националната сигурност на България. ВА "Г. С. Раковски"С., 2004 (СБ 0013012);

11 Г. Бахчеванов и колектив. Оперативно съвместим модел за разузнаване и обезвреждане на мини при участие на формирования на Българската армия в многонационални сили. Камея, С., 2003;

12 Н. Бекярова. Г. Бахчеванов. Етнодемографска характеристика на българското 6. общество и комплектуването на въоръжените сили с личен състав. ВА "Г. С. Раковски", С., 2004; (СБ0013032);

Стратегически документи

1. Стратегическа концепция на НАТО

2. Европейска стратегия за сигурност

3. Стратегия за национална сигурност на Република България,

4. Национална отбранителна стратегия

5. Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България

9. 6. Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България