PHIB707D Декарт и модерният рационализъм

Анотация:

• Курсът е посветен на различните теории на модерните рационалисти и тяхната роля за развитието на философската и научната мисъл в Европа. Подробно се разглеждат философските учения на Рене Декарт, Бенедикт Спиноза и Готфрид Лайбниц. Проследява се ролята на връзката между философията и експерименталните науки и нейната роля за възникването на рационалистическото обяснение на света. Разглеждат се съвременната актуалност на рационализма, както и границите на рационалистичното мислене, установени с развитието на различни антирационалистични философски тенденции през 19 и 20 век.едпоставки за времето и техните семантични съответствия в модалната логика).

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основните понятия на философията на рационализма

- основните тенденции в развитието на модерното разбиране за наука

2) могат:

да мислят европейската философска традиция в континуитет;

да употребяват уместно понятия като “рационализъм”, “рационалност”, “субстанция”, “атрибут”, “действаща причина” и пр.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Григоров, Е. “Към проблема за класическата буржоазна рационалност”, в: Критика и хуманизъм, 6/1999.

Давидова, А. “Рене Декарт: Модерни корени на некласичността (към генезиса на философията на културата)”, във: Философски алтернативи, 2/1997.

Декарт, Р. Избрани съчинения, С.,1978.

Декарт, Р. Геометрия, С.,1985.

Европейска философия ХVІІ – ХVІІІ в.(Антология. Съст. Е.Панова и колектив), С., 1994.

Лайбниц, Г. Нови опити върху човешкия разум, С.,1974.

Мамардашвили, М. Картезиански размишления, С., 2000.

Панова, Е. От Бейкън до Маркс, С.,1982.

Роди-Левис, ,Ж. Декарт и рационализмът, С.,2001.

Спиноза, Б. Етика, С., 1981.