BATB506D Туроператорска и турагентска дейност - I част

Анотация:

Курсът е теоретико-приложна дисциплина, която има за цел да запознае студентите със същността на туристическите агенции, видовете туристически агенции, спецификата на планиране, подготовка и разработване на туристически пакети, ценообразуването и тенденциите на развитие на туристическите пазари.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните понятия и дефиниции в туроператорската и турагентска дейност;

Възникването и развитието на туристическите агенции в България и света;

Основните дейности на туристическите агенции;

Класификацията на туристическите агенции;

Ролята и значението на туристическите агенции;

Елементите на туристическия продукт;

Етапите на разработване на туристическото пътуване с обща цена;

2) могат:

Да анализират туристическото търсене и предлагане в контекста на туроператорската дейност;

Да анализират конкурентните предимства на туристическите агенции;

Да разработват туристическо пътуване с обща цена;

Да калкулират цената на туристическите пътувания;

Да спазват правилата и изискванията при провеждане на туристическите пътувания с обща цена.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Основи на туризма /Въведение в туризма/

Технология на туристическото обслужванеФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Георгиев Асен, М. Василева, Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма, Аскони издат, С., 2003

2. Воденска Мария, Посредническа дейност в туризма, С., 2007

3. Нешков Марин, Технология и организация на туристическата дейност, С., НБУ, 1995

4. Емилова И., Влиянието на фирмената политика върху конкурентоспособността на туристическите агенции, С., 2005

5. Станкова Мария, Туроператорска и транспортна дейност, Благоевград, ЮЗУ, 2003

6. Рибов М., колектив, Туроператорска, агентска и транспортна дейност, Тракия М., С., 2009

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%