LEAB077D Специализиран превод (английски и испански език)

Анотация:

Целта на курса е да се развият умения за писмен превод на различни видове специализирани текстове за професионални цели в областта на администрацията, управлението, икономиката, правото, технологиите и др.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
доц. Венета Сиракова  д-р
преп. Валентина Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Характерни особености на специализирания език;

- Видове специализиран текст;

- Характерни особености на специализирания текст;

- Стратегии при превод на специализиран текст – предварителна подготовка, източници на информация, изготвяне на терминологични банки, анализ на текст, изречение, дума и словоформа, преводачески трансформации и др.

2) могат:

- да анализират конкретен специализиран текст с оглед на неговите характерни особености;

- да анализират проблемните за превода езикови и извънезикови елементи;

- да превеждат адекватно от испански на български/английски език и от български/английски на испански различни видове специализиран текст: директиви, наредби, регламенти, договори, оферти, технически спецификации, сертификати и др.


Предварителни изисквания:
Знания и умения по испански/английски език на равнище В1 - В 2

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Анализ на текста, ориентиран към неговия превод – граматични особености, лексика, словоред
  2. Прагматични аспекти на превод
  3. Преводни трансформации
  4. Превод на специализирани текстове от областта на икономиката
  5. Превод на специализирани текстове от областите банково дело и финанси
  6. Превод на специализирани текстове от областта на администрацията
  7. Превод на специализирани текстове от областта на европейското право
  8. Превод на специализирани текстове – описание на продукт, технически данни
  9. Превод на специализирани текстове от областта на търговията

Литература по темите:

Материали в Мудъл

Испанско-български речник, Наука и изкуство, 1992 българско-испански. София: PONS, 2004

Английско-български, българско-английски речник, БАН, 1988