LEAB073D Междукултурно общуване (на испански език)

Анотация:

• Курсът цели да запознае студентите с основите на теория на комуникациите;

• да запознае студентите с основните понятия и принципи на междукултурното общуване;

• да запознае студентите с видовете вербална и невербална междукултурна комуникация;

• да запознае студентите със значението на комуникацията за преодоляване на междукултурните различия.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Преподавател(и):

преп. Любка Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Значението на междукултурната комуникация за съвременното общество;

• Познават основните техники за междукултурно общуване;

• Познават основните насоки на съвременния междукултурен диалог.

2) могат:

• Да осъществяват междукултурен диалог на индивидуално ниво с други етноси и култури;

• Да прилагат усвоените от тях лингвистични и социокултурни познания за общуване с други култури и етноси.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да владеят испански език поне на ниво В2 според Европейската езикова рамка;

• да притежават мотивация за усвояване и практикуване на междукултурна комуникация.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основополагащи документи на междукултурното общуване
 2. Нива и сфери на междукултурно общуване
 3. Исторически предпоставки за МКО
 4. Субекти и обекти на МКО
 5. Социкултурни и социолингвистични аспекти на МКО
 6. Лингвистични и екстралингвистични средства за МКО
 7. Пасивно и активно МКО
 8. Културна и етническа идентичност и толерантност
 9. Преводачът като субект на МКО
 10. Познаването на културата като средство за преодоляване на междукултурните различия
 11. Вербална комуникация – кодиране и декодиране на послания
 12. Невербална комуникация и протокол
 13. Делова комуникация
 14. МКО в социалните мрежи
 15. Тест за текущо оценяване

Литература по темите:

• Бяла книга за междукултурен диалог 2008: White Paper on Intercultural

Dialogue “Living together as equals in dignity”, Council of Europe F-67075

Strasbourg Cedex, 2008, www.coe.int/dialogue

• Портър и Самовар, 1994: Porter, R.E. & Samovar, L.A. (1994) An Introduction to

Intercultural Communication in Samovar, L.A. & Porter, R.E. (Eds. 1994: 4-26)

Intercultural Communication: A Reader (7th edition) Belmont, CA: Wadsworth

Publishing

• Абът 2004: Abbot, D. Culture and Identity, London: Hodder and Stoughton, 2004.

Tenth impression.

• Кушнър & Бризлин 1996: Cushner, K & R. W. Brislin. Intercultural Interactions.

A Practical Guide. Thousand Oaks: Sage. 1996.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ 100 %