LEAB070D Междукултурно общуване (на английски език)

Анотация:

Курсът има за цел да развие комуникационните умения на студентите в междукултурнто общуване вкл. умения за слушане, писане, задаване на въпроси, интервюиране и презентиране. По време на занятията се акцентира върху отделните етапи на усвояване на уменията чрез ролеви игри и практически разработки.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни видове умения за общуване;

• основни етапи за развиване на уменията;

• съвременни изследвания и литература по темата;

• особености на междукултурната комуникация;

2) могат:

• да прилагат съответните умения в ситуации;

• да подбират самостоятелно материали, планират и резюмират основни идеи;

• да подготвят логически завършена презентация върху тема по собствен избор;

• да представят подготвената презентация и да участват в дискусия по темата;

• да преодоляват културни бариери в комуникацията;


Предварителни изисквания:
Да владеят английски език на ниво В2+ от ОЕЕР

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Introduction to the course
 2. The Rules of the Social Game
 3. Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context
 4. Dimensions of National Cultures
 5. Globalization, Networking and Intercultural Communication
 6. The individual and the Collective
 7. Genders and Gender Roles
 8. How does uncertainty avoidance impact the role of citizenship?
 9. How does a long or short term cultural orientation impact on economic growth and politics?
 10. Understanding Cultures and Implicit Leadership Theories Across the Globe
 11. Is the cultural industry (novels, television and cinema in particular) a reliable cultural indicator?
 12. Comparing and contrasting an original production with its foreign remake or adaptation.
 13. Why has multiculturalism become such a divisive and politically fraught topic ?
 14. Discussion
 15. Discussion

Литература по темите:

During, Simon. The Cultural Studies Reader. Routledge

Huntington, Samuel. The Clash of Civilizations and the Remaking of a World Culture