LEAB069D Прав и обратен превод (английски и немски език)

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти, които проявяват интерес към превода и има за цел да ги запознае с основните тактики и стратегии на двупосочния превод.

Състои се от 30 академични часа, в които се развиват комплексно практически умения за етапите при писмен двупосочен превод и редактиране на преводния текст от/на френски език.

Курсът има за цел да:

• Запознае студентите с основни стратегии, тактики и добри практики на двупосочния превод от/на немски/английски език;

• въведе студентите в практиката на двупосочния превод.

• развива у студентите умения при работа със справочна литература (избор и критично отношение към речници);

• развива умения за търсене на допълнителна информация, свързана с темата на изходния текст;

• развива умения за предлагане на преводни варианти на съответния език с обсъждане и избор на адекватни решения;

• развива умения за вземане на решение при изготвяне на окончателния вариант на превода с оглед на спецификата на оригиналния текст и неговото предназначение;

• развива умения за типографското представяне на превода (формално разположение, страниране, избор на шрифт и т.н.).

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
преп. Нора Кръстева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Знаят:

да отличават стратегиите и проблемите при двупосочен –прав и обратен - превод ;

- да определят подходяща справочна литература за целите на превода;

Могат:

- да ползват адекватно справочна литература (речници и справочници, дигитални ресурси свързани с темата на превеждания текст и пр. )

- да ползват двупосочен превод в реални ситуации;

да правят писмени преводи от и на двата езика на кратки специализирани текстове, като предават коректно общия смисъл и най-важните идеи, понятия и термини, необходими за възприемането му.

- да оформят печатно и графично самостоятелно преведен текст.


Предварителни изисквания:
Да имат знания и умения на ниво В2 от Европейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Теоретични аспекти
 2. Особености на преводната писмената комуникация
 3. Стандарти за писмената коминикация. /Етика, принципи и норми, адресат, писма към външни клиенти – имиджът на фирмата, типични грешки./
 4. Писмо. Факс. Телекс.
 5. Оформяне на деловите писма в превода. /Молба, съобщение, покана/.
 6. Оформяне на деловите писма в превода. /придружително писмо, писмо-подтвърждение, писмо-поздравление, съчувствие/.
 7. Оформяне на деловите писма в превода. / отговор на покана, заявка за участие в делова среща/.
 8. Превод на търговски документи. /Запитване, отговор на запитване/
 9. Превод на търговски документи. / поръчка, договор, /
 10. Превод на търговски документи./ офертарекламация, отговор на рекламация./
 11. Превод на финансови документи. /Незабавно инкасо, акредитив/
 12. Превод на финансови документи. / акредитив, банков превод, чек./
 13. „Трудните” писма. /Писма с негативно съдържание, писмо-отказ/.
 14. „Трудните” писма. / отговор на жалба, писмо-извинение/.
 15. Представяне на портфолио документи на фирма /самостоятелно подготвен от студентите/.

Литература по темите:

Алексеева И. Профессиональный тренинг переводчика. С.-П., 2001.

Апостолова Г. и др. Теория и практиката на писмената и устната комуникация. Благоевград, 1997.

Боева Б. Бизнес комуникации и делови преговори. С., 1996.

Борисова Л., Ведър Й. Писмени и устни комуникации. Ботевград, 2008.

Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста., Курск, 1999.

Васева И. Теория и практика перевода. С., 1982.

Владова И., Василева Е., Косева Г. Пособие по переводу. Пловдив, 2001.

Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. С., 1980.

Георгиева Р. Бизнескореспонденция и контрактни документи на руски и български език. С., 2007.

Георгиева Н. Делова кореспонденция. С., 2015.

Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол. М., 1999.

http://www.sounedelino.com/docs/Biznes%20korespondenziq1.pdf

Adair, John, The effective Communicator, UK, London, 1988

Brieger N., Developing Business Contacts, 1993

King, F. W., Anncree, D., English Business Letters, Longman, 1990

Murphy H., Hildebrandt H., Effective Business Communications, Mc Crow – Hill Book Company,

USA, 1991

Shelton N, Bisiness Communication for the Microcomputer, Cincinnati, 1989

Smith Pat, Pitman Office Handbook, 1988

Thill, John, V., Business Communication Today, New York, 1989

Thill, John, V., Excellence in Business Communication, New York, 1991

Westgate, Douglas S., Office Procedures 2000, Toronto, 1977