HACB544 Проект:"Артмениджмънт на АНтичното културно наследство"

Анотация:

Проектът има за цел да представи един широк културен кръг – античното изкуство и култура като специфична човешка дейност, като историческа закономерност, като специализирано средство за комуникация и работата с него.

Проектът ще разработва проблемите на всяка от представените теми. Целта е студентите самостоятелно да работят върху една от темите, които ще им бъдат представени, след което тeхните разработки да бъдат представени и дискутирани.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

проф. Иван Маразов  д.н.
гл. ас. Росица Гичева  д-р
доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- проблематиката, свързана с културното развитие Древния свят

- постижения на науката при оценката на културното развитие и на художествените явления през периода и да ги използват при създаване на проекти в областта на туризма, опазване и социализиране на културното наследство, музеологията и пр.

2) могат:

- да разсъждават върху основните проблеми на античното изкуство и култура;

- да прилагат усвоените познания върху конкретни паметници и артефакти


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в описанието и анализа на паметник на древното изкуство
  2. Събиране на материал за каталог на определена тема от античното културно наследство
  3. Изготвяне на каталог на определена тема от античното културно наследство

Литература по темите:

Богданов, Б. Литература на елинизма. София.19879.

Богданов, Б. Мит и литература. София.1985.

Богданов, Б. История на старогръцката култура. София.1989.

Блаватская, Т.В. Ахейская Греция. Москва 1966

Вернан, Ж.-П. Мит и мисъл в древна Гърция. София.1998.

Колпинский, Ю. Искусство Эгейского мира и древней Греции. Москва. 1970.

Сидорова, Н.А. Искусство Эгейского мира. Москва.1972.

Boardman, J. Pre classical. Pinguin.1978.

Boardman, J. The Diffusion of Classical Art in Antiquity.1994.

Brendel, O. Etruscan Art. Yale.1979.

Cook, R.M. Greek Art. Penguin.1976.

Drews, R. The coming of the Greeks. Princeton University Press. 1988

Morris, S. Daidalos and the Origins of Greek Art. Princeton.1992.

Pollit, J.J. Art and Experience in Classic Greece. Cambridge.1972.

Richter, G. A Handbook of Greek Art. Yale.1970.

Schefold, K. L`Arte greca come fenomeno religioso. Garzanti.1962.

Stewart, A. Greek Sculpture. Yale.1990

Средства за оценяване:

Разработка на проект по зададена тема, който ще бъде представен и обсъден в курса.