HACB527 Антично изкуство по българските земи

Анотация:

Античното изкуство по българските земи представлява част от огромното наследство на Средиземноморския културен ареал.

Цел на курса е да се даде достатъчен обем от знание за отделни паметници, маркиращи зонално, ритуално и хронолигически идеологията и представите на населението по българските земи, визирани в диахронен и синхронен план с представителните произведения и тенденции в изкуството на Средиземноморието, Мала Азия и Евразийския свят.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

проф. Иван Маразов  д.н.
доц. Оксана Минаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще придобият познания за знакожите произведения на Античността по днешните български земи.

Ще могат да съпоставят в сравнителен план същностните характеристики на паметниците за да се осмислят в по-широк културно-исторически аспект.

Ще разширят познанията си за процесите в изкуството на Античността в миторитуален котекст.
Предварителни изисквания:
Да проявяват интерес към Древността и Античността и да познават хронологията и периодизацията на културата в отделните райони на Средиземноморието и Балканите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Маразов, Иван, Тракийският воин. София.Хр. Ботев. 2005 (+издания на английски и френски език).

Маразов, Иван, Древна Тракия. Пловдив. Летера.2005 (+издания на английски, руски, немски и испански).

Marazov, Ivan, Catalogue of V. Bojkov Collection. Sofia. 2005. (съвместно с Г. Лазов, Г. Кабакчиева, Т. Шалганова)

Marazov, Ivan, Between Meduse and Helios. 2007.

Маразов, Иван, Мистериите на Кабирите в древна Тракия. Монографии МИФ 5. НБУ, 2007.

Маразов, Иван, Художникът и поетът/певецът в архаичната култура. В: Проблеми на изкуството, 2003/2, с. 8-15.

Маразов, Иван, Зеленото вино на траките. В: МИФ -8 Вино и култура, 2003, с. 13-51.

Маразов, Иван, Водните птици в мистериите на Кабирите. В: Фолклорът и корените на съвременната култура. Бургас, 2003, 3-23.

Средства за оценяване:

Тест върху паметниците - разпознаване, идентификация.

Реферат върху отделен паметник или проблем - описание, анализ, проблематика.