HACB151 Тракийското изкуство

Анотация:

Запознава с хронологическите, предметните, иконографските и стиловите класификации и характеристики на тракийското изкуство. Запознава с основните ансамбли и паметници на тракийското изкуство, както и ролята им в тракийската религия и царска идеология.

Цели:

Да даде базови знания в областта на тракийското изкуство, иконографията, стила, взаимодействията с другите култури и изкуства, да създаде навици в разпознаването на паметниците на тракийското изкуство

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните паметници на тракийското изкуство, иконографията и стиловите им характеристики

• Най-новите изследвания в областта на тракийската култура и изкуство

2) могат:

• Да извършват елементарно разпознаване на тракийските паметници

• Да разпознават вносните паметници на тракийското изкуство

• Да работят с литературата по въпроса


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

МОНОГРАФИИ

1. Богданов, Б., Орфей и древната митология на Балканите. С 91.

2. Ботева-Боянова, Д., Проблеми на тракийската история и култура, С 2000.

3. Венедиков, Ив., Т. Герасимов, Тракийското изкуство. С 1973

4. Венедиков, Ив., Панагюрското съкровище. С

5. Венедиков, Ив., Медното гумно на прабългарите. С 83.

6. Венедиков, Ив., Раждането на боговете, С 94.

7. Венедиков, Ив., Тракийското съкровище от Летница. С 1996

8. Гочева Зл., Завещано от траките, С 87.

9. Гергова, Д., Обредът на обезсмъртяването в Древна Тракия. София 1996.

10. Гетов, Людмил. Мъглижката гробница. Издателство “Български художник”, София, 1988

11. Данов, Хр., Древна Тракия. С 68.

12. Дечев, Д., Характеристика на тракийския език. С 52.

13. Живкова, Л. Казанлъшката гробница. С, 1974.

14. Извори за историята на Тракия и траките. Т.І., С 81.

15. История на България, т.І. С 81.

16. Кацаров, Г., Битът на старите траки според класическите писатели, сб. БАН, 1, 1913, 1-97.

17. Китов, Г., Тракийските могили край Стрелча. С, 1979

18. Кратка енциклопедия. Тракийска Древност. (под ред.) Попов, Д. С 93.

19. Маразов, Ив., Съкровището от Якимово, С 79

20. Маразов, Ив., Наколенникът от Враца, С 80

21. Маразов, Ив., 24 тракийски съда. София 1980.

22. Маразов, Ив., Ритоните в Древна Тракия. С, 78

23. Маразов, Ив. Видимият мит. С 92.

24. Маразов, Ив. Мит, ритуал и изкуство у траките. С 92.

25. Маразов, Ив. Митология на траките. С 94.

Маразов, Ив. Митология на златото. С 94.

26. Маразов, Ив., Рогозенското съкровище, С 96

27. Маразов, Ив., Траките и виното. С 2002

28. Маразов, Ив., Художествени модели в древността, С 2004

29. Маразов, Ив., Тракийският воин, С 2005

30. Маразов, Ив., Древна Тракия, С 2005

31. Маразов, Ив., Мистериите на Кабирите в древна Тракия, София, 2011.

32. Маразов, Ив., Златната утопия, София, 2021.

33. Михайлов, Г., Траките, С 72, второ издание НБУ, София, 2015.

34. Попов, Д., Залмоксис. Религия и общество на траките. С 89.

35. Попов, Д., Богът с много имена. С 95.

36. Тачева, М., История на българските земи в древността, ч. ІІ, С 87.

37. Тачева, М., Царете на древна Тракия, УИ “Св. Климент Охридски, София, 2006.

38. Тракийски паметници. Т. І. Мегалитите в Тракия.

39. Филов, Б. Надгробните могили при Дуванлий. С 1953.

40. Фол, Ал., Тачева и др., Подбрани извори за историята на българските земи в древността, С 80, 932.

41. Фол, Ал., Ив. Венедиков, Ив. Маразов, Д. Попов, Тракийски легенди. С 81.

42. Фол, Ал., История на българските земи в древността, ч. І, С 81, 972.

43. Фол, Ал., Тракийският орфизъм, С 86

44. Фол, Ал., Политика и култура в Древна Тракия, С 90.

45. Фол, Ал., Тракийският Дионис. Книга първа: Загрей. С 91.

46. Фол, Ал., Слово и дела в Древна Тракия, С 93.

47. Фол, Ал., Тракийският Дионис. Книга втора: Сабазий. С 94.

48. Фол, Ал., Тракийската култура: казано и премълчано. С 95.

49. Фол, Ал., Химните на Орфей. С 95.

50. Фол, Ал., Древната култура на югоизточна Европа. С 98.

51. Venedikov, Iv., The Vulchetrun Treasure, Sofia 1988

52. Foll, Al., M. Chichikova, The Thracian Tomb near the village of Sveshtari. Sofia 1986.

53. The Rogozen Treasure. Fol, Al., I. Marazov et alii.

СТАТИИ

54. Маразов, Ив., К иконографии и семантике росписей Казанлыкской гробницы, Pulpudeva, 1976,1,376.

55. Маразов, Ив., Трако-келтски културни паралели. В: Изкуство, 1982,9,14.

56. Венедиков, Ив. Тракийският конник. В: Векове, 1972,4,3-14

57. Маразов, Ив., Иконографски и стилови източници на изображението на човека в тракийската торевтика. В: Изкуство, 1974,1,16.

58. Маразов, Ив., Цивилизацията на дако-гетите през класическия период. В: Изкуство, 1981р1р39.

59. Маразов, Ив., За семантиката на изображенията в гробницата от Свещари. В: Изкуство, 1984.

60. сп. Изкуство 1986,6 – посветено на Рогозенското съкровище.

61. Фол, Ал., Символично погребение от Казичене. В: Изкуство, 1975,3-4, 11.

62. Маразов, Ив., Жанрови моменти в тракийските паметници с изображение на човека. В: Проблеми на изкуството, 1973,4,51.

63. Маразов, Ив., Изображението на човека в тракийските паметници от Румъния. В: Изкуство, 1973,1,13.

64. Фол, Ал., Гръцкият стил и т. нар. “варварско изкуство”. В: Изкуство, 1973,3,26.

65. Гергова, Д. Произход, характер и датировка на съкровището от Бързица, Варненско. В: Археология, ХХІV, 1982, 3-4, 1-7.

66. Маразов, Ив., Влияние и самобитност или Иран и Тракия. В: Исторически преглед, 1975, 3,54-61

67. Венедиков, Ив., Вълчитрънското съкровище, Изкуство, 1975, 3-4, 2-11.

68. Чичикова, М., Гробницата от Свещари. В: Изкуство, 1983,4,18-27.

69. Китов, Г., Произход и развитие на стила при животинските изображения в тракийското изкуство. В: “1300 години българско изобразително изкуство”, София 1984, с.22-24.

70. Маразов, Ив., За семантиката на изображенията в гробницата от Свещари. В: Изкуство, 1984,4,28-38.

71. сп. Археология, 1987, 3 – посветено на Рогозенското съкровище.

72. Бонев, Ал., Тракия и егейският свят през втората половина на ІІ хил. Пр. Хр. В: Разкопки и проучвания, София 1988.

73. Бонев, Ал., Културният хоризонт Микена-Вълчитрън-Бородино. във: Векове 1990,1,6-17.

74. Фол, Ал., Трако-илирийски сближения VІІІ-ІІІ в. Пр. н.е., във: Векове 1990,3,48-55.

75. Фол, Ал., Началото на опознаването в Европа ІІІ в. пр. н. е.- ІІІ в. н. е.. във: Векове 1990,4,36-42.

76. Фол, Ал., Погребални маски. В: Проблеми на изкуството 1991,1,50-53.

77. Фол, Ал., Орфизмът и изкуството. В: Арт хоризонт 1992,1,6.

78. Китов, Г., Открития в тракийския могилен некропол Шипка-Шейново. В: Изкуство 1993,2,26-27.

79. Китов, Г., Тракийски гробнично-култов комплекс в могилата ОСтруша край Шипка. В: Проблеми на изкуството 1994,4,13-20.

80. Маразов, Ив., Шаманизмът в Тракия. В: Български фолклор 1989, 2, 3-14.

81. Фол, Ал., Втора година “Гетика”. В: Изкуство, 1983,4,3.

82. Бонев, Ал., Състояние на проучванията на златното съкровище от Вълчитрън. В : Ьрхеология 1977,4,11.

83. Венедиков, Ив., Предахеменидски Иран и Тракия. В: Известия на Археологическия институт, 31, 1969, 7-13.

84. Оперман, М., За оброчните плочки на ловуващия тракийски конник от римската епоха в България. В: Археология 1979,2,19-32.

85. Маразов, Ив., Торевтиката в земите на гетите. В: Изкуство 1983,4,48-52.

86. Маразов, Ив.,Синтезът на изкуствата през древността в миторитуален контекст. В: Изкуство, 1984, 3, 21-31.

87. Фол, Ал., Трета година “Гетика”. В: Изкуство, 1984,4,24-28.

88. Фол, Ал., Четвърта година “Гетика”. В: Изкуство, 1986,2,18-21.

89. Венедиков, Ив., Кой е погребан в Казанлъшката гробница. В: Изкуство, 1986,8,2-8.

90. Стоянов, Т., За иконографията и семантиката на женските образи в паметниците на тракийския конник. В: Векове, 1987,1,18-30.

91. Маразов, Ив., Принципи за интерпретация на тракийското изкуство. В: Исторически преглед, 1988,5,71-77.

92. Фол, Ал., Слово и изделие в Древна Тракия. В: Изкуство, 1989,3,27-33.

93. Фол, Ал., Цветът на обреда. В: Изкуство, 1990,6,40-43.

94. Теодосиев, Н., М. Манов, Могилно погребение при с. Драгодан Кюстендилско. В: Археология, 1993, 1.

95. Гергова, Д., Постижения и проблеми в проучването на ранножелязната епоха в Тракия. В: Археология, 1986,3,11.

96. Бонев, Ал., Микенско наследство в Тракия. В: Векове, 1987,6,16.

Средства за оценяване:

- 2 теста в течение на семестъра

- реферат

- участие в семинарите