HACB512 Практика в музей - I част

Анотация:

• Курсът има за цел да запознае студентите с принципите на музейната работа, със спецификата на работата в музей – по-конкретно – с устройството, проблемите и принципите на етнографската музейна експозиция. Курсът е планиран като съчетание от теоретични лекции, практически занимания в музей и самостоятелна работа на студентите по зададена от преподавателя практическа задача. Теоретичната част на курса включва въведение в принципите и спецификата на етномузеезнанието, както и кратко запознаване с историята на етнографското музеезнание в България. Практическата част включва запознаване с етнографски музейни сбирки – експозиции и фондове, срещи и разговори с музейни работници, разглеждане на интернет-сайтове на престижни етнографски сбирки. Самостоятелната работа на студентите се определя в сътрудничество с музейните работници.………………………………………………………………………………..

• …………………………………………………………………………………..

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Оксана Минаева  д-р
доц. Татяна Шалганова  д-р
доц. Валентина Ганева-Маразова  д-р
гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи на работата в етнографски музей…………………………………………………………………………………..

• …………………………………………………………………………………..

2) могат:

• Да прилагат практически умения в музейната работа (писане на експозиционен план, музейна беседа, проект за изграждане на изложба)…………………………………………………………………………………..


Предварителни изисквания:
Завършена базова степен.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Андерсън, Б.1998: Въобразените общности. Размишления върху произхода и разпространението на национализма. Издателска къща КХ.София,171-195.

Кисьов, И. 2004 Музейното дело в България. Документална хроника (1945-1990). София.

Ковачева-Костадинова, В. 1997: Исторически тенденции в музеологията и мястото на българските етнографски музеи. - В: Тракиециът и неговият свят. Материали от VІІІ-та национална конференция на българските етнолози Хасково'95. Етнографски институт с музей при БАН, София, 297-306.

Христова, С. 1997: Етнографският музей и националната идентичност.В: Тракиециът и неговият свят. Материали от VІІІ-та национална конференция на българските етнолози Хасково'95. Етнографски институт с музей при БАН, София, 307-313.

Комитска, Ан. 2006: Традиционни женски носии от с. Еникьой, Узункюприйско в Националния етнографски музей при БАН. - Българска етнология, 32, № 2, 190-200.

Василева, М. 1996: Димитър Маринов. Изследователят на живата народна старина. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 66-77.

Начева, Н. 2001: Музейната реклама в Испания - с поглед към две различни социокултурни ситуации. - Българска етнология, 27, № 1, 61-74.

Тенева, Н. 2002: Националният етнографски музей на границата на две хилядолетия. - Българска етнология,28, № 4, 79-90.

Попов, Р. 2002: Етнографските музеи в Европа пред едни и същи изпитания. - Българска етнология, 28, № 4, 91-99.

Дечева, М. 2002: Пътуване към сърцето на един народ - етнографската изложба "Лице в лице". Мистерията на живота". - Българска етнология, 28, № 4, 100-104.

Мануилова, Игл. 2001: Интернет музеят и вилтуалната етнографска експозиция. - Българска етнология,27, № 4, 63-77.

Интернет сайтове, отразяващи виртуални музеи:

http://www.civilization.ca

http://www.men.ch

http://thebritishmuseum.ac.uk

Средства за оценяване:

ОЦЕНЯВАНЕТО И ПРИСЪЖДАНЕТО НА КРЕДИТИ СЕ ОСНОВАВА ВЪРХУ КАЧЕСТВАТА НА ПРАКТИЧЕСКАТА РАЗРАБОТКА, ЗАДАДЕНА ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И МУЗЕЙНИЯ РАБОТНИК. БЕЗ ПРАКТИЧЕСКАТА РАЗРАБОТКА КУРСЪТ НЕ Е ЗАВЪРШЕН И КРЕДИТИ НЕ СЕ ПРИСЪЖДАТ………………………