HACB509 Семинар: "Антично изкуство и култура"

Анотация:

Семинарът има за цел да представи един широк културен кръг – античното изкуство и култура като специфична човешка дейност, като историческа закономерност, като специализирано средство за комуникация.

Семинарът ще разработва проблемите на всяка от представените теми. Целта е студентите самостоятелно да работят върху една от темите, след което тяхните разработки на бъдат представени и дискутирани

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

проф. Иван Маразов  д.н.
доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- проблематиката, свързана с културното развитие Древна Гърция.

- постижения на науката при оценката на културното развитие и на художествените явления през периода

2) могат:

- да разсъждават върху основните проблеми на античното изкуство и култура;

- да прилагат усвоените познания върху конкретни паметници и артефакти


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Богданов, Б. Литература на елинизма. София.19879.

Богданов, Б. Мит и литература. София.1985.

Богданов, Б. История на старогръцката култура. София.1989.

Блаватская, Т.В. Ахейская Греция. Москва 1966

Вернан, Ж.-П. Мит и мисъл в древна Гърция. София.1998.

Колпинский, Ю. Искусство Эгейского мира и древней Греции. Москва. 1970.

Сидорова, Н.А. Искусство Эгейского мира. Москва.1972.

Boardman, J. Pre classical. Pinguin.1978.

Boardman, J. The Diffusion of Classical Art in Antiquity.1994.

Brendel, O. Etruscan Art. Yale.1979.

Cook, R.M. Greek Art. Penguin.1976.

Drews, R. The coming of the Greeks. Princeton University Press. 1988

Morris, S. Daidalos and the Origins of Greek Art. Princeton.1992.

Pollit, J.J. Art and Experience in Classic Greece. Cambridge.1972.

Richter, G. A Handbook of Greek Art. Yale.1970.

Schefold, K. L`Arte greca come fenomeno religioso. Garzanti.1962.

Stewart, A. Greek Sculpture. Yale.1990.

Средства за оценяване:

проект

участие в семинара