GENB058 Въведение в християнството

Анотация:

Курсът въвежда студентите в проблематиката на християнството - изучаването на християнския живот и манталитет и основополагащите ресурси, с които борави християнството за тълкуване и осмисляне и на живота, и на смъртта. Разглеждат се ключови въпроси, свързани с Иисус Христос и тяхната решаваща роля за в установяването на границите на християнската мисъл; открояват се символите, историите, случките, разказите, както и ритуалите, послужили за фундамент в изграждането на религията; проследяват се пътищата по които се развива християнството в исторически план - до наши дни, с настъпването на т.нар. „модерен период“. Дискутират се двете най-важни прояви на „висшата сила“ – църковното християнство и библейското християнство. Представят се основни въпроси относно ролята и мястото на жената и на мъжа в християнството, появата и развитието на апокрифите, разделението между Изтока и Запада. Очертава се мястото на „свещената“ сила (и власт) и се разглеждат пътищата, по които тя бива разбирана, въплъщавана и упражнявана – както и това как тя си взаимодейства със светската власт. Целта на курса е да въведе студентите в културното разнообразие по исторически периоди и региони в света и да развие у тях отношение на разбиране и приемане на различието през призмата на християнството.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни християнски текстове, сюжети, персонажи и техните интерпретации;

• Основни термини, понятия и реалии от християнството;

• Основни школи и изследователи на християнството, значими трудове;

• да имат базисни познания за най-важните християнски религиозни символи и церемонии в историческа перспектива.

2) могат:

• Да използват в устно изказване и писмен текст основни термини и понятия от областта на християнството;

• Да използват специализирана литература по проблемите на християнството;

• Да дискутират и анализират различни християнски сюжети и персонажи и да ги разполагат в по-широк културен контекст;

• Да подготвят самостоятелно различни видове научен текст в областта на християнството (анотация, резюме, библиография, реферат, есе);

• Да свързват наученото с актуални процеси в обществото и културата; да открояват приложимостта на придобитото знание.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ОСНОВНА КНИГА (ТЕКСТ) НА КУРСА: Т. Коев, Г. Бакалов. Въведение в християнството. С., 1992; Т. Коев, Г. Бакалов. Християнски справочник. С., 2001.

Задължителна литература:

Т. Коев, Г. Бакалов. Въведение в християнството. С., 1992.

Т. Коев, Г. Бакалов. Християнски справочник. С., 2001.

История на религиите. С., 1999.

Т. Коев, Д. Киров. Кратка богословска енциклопедия. С., 2000.

М. E. Поснов. История на християнската църква. т.1-3. С., 1993-94.

И. С. Свенцицкая. Тайните писания на първите християни. С., 1981.

Р. Тафт, Е. Фаруджа. Теология на литургията, теология на символа. С., 1992.

Й. Майендорф. Византийско богословие: исторически насоки и догматически теми. С., 1995.

Й. Майендорф. Византийската църква: между небето и земята. С., 2007.

Й. Майендорф. Христос във византийското богословие. (http://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100528/catid,324/id,18967/view,article/)

Допълнителна литература:

И. Д. Амусин Тексты Кумрана. М., 1971.

С. Булгаков. Православието. С., 1998.

В. В. Болотов. Лекции по истории древней Церкви. Т. 4. Петроград, 1918.

Восточнохристианские реликвы. А. М. Лидов. М., 2003.

Восточнохристианский храм: литургия и исскуство. А. М. Лидов. М., 1994.

Т. Горичева. Христианство и современный мир. СПб., 1996 .

В. Григориев. Религиите по света. С., 1995.

А. Доннини. У истоков христианства (от зарождения до Юстиниана). М. 1979.

М. Елиаде. Търсенето. История и смисъл в религията. С., 2000.

М. Елиаде. История на религиозните вярвания и идеи. т. I. С., 1997.

М. Елиаде, Й. Кулиано. Речник на религите. С., 1999.

С. А. Жебелев. Евангелия канонические и апокрифические. Петроград, 1919.

Иллюстрованная история религий (ред. Д. П. Шантепи де ла Соссей), т. I-II, 1992.

А. Карташев. Вселенские Соборы, М., 1994.

М. М. Кубланов Возникновение христианства. Эпоха. Идеи. Искания. М., 1974.

А. Кураев. Традиция, догмат, обряд. С., 1996.

А. П. Лебедев. Вселенские соборы IV и V веков. СПб., 2007.

Литургия, архитектура, исскуство византийского мира. СПб, 1995.

Й. Майендорф. Православие в современном мире. Ню Йорк, 1990.

А. Б. Ранович. Происхождение христианских таинства. М., 1931.

Й. Ратцингер. Въведение в християнството, превод от немски Г. Каприев. С., 2013.

И. С. Свенцицкая. Первые христиане и Римская империя. М., 2003.

И. С. Свенцицкая. Ранне христианство: страницы истории. М., 1989.

Христианство. Энциклопедический словарь. т. I-III, M., 1993-5.

S. Ahistrom. A Religions History of the American people. Yale, 1972.

J. M. Allegro. The Dead Sea Scrolls. London, 1956.

F. Fernandez_Armesto, D. Wilson. Reformation: Christianity and the World, 1500-2000. London, 1996.

W. Baeur. Orthodoxy and Heresy in Eastern Christianity. Philadelphia, 1971.

G. Barraclough. The Christian World: A Social and Cultural History. London, 2003.

P. Brown. The Rise of western Christendom: Triumph and Diversity AD 200-1000. Molden, 1996.

P. Brown. The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity. London, 1990.

H. Belting. Likeness and Presenses: A History of Image Before the Era of Art. Chicago & London, 1994.

F. E. Bringhtman. Liturgies Eastern and Western. I. Eastern Liturgies. Oxford, 1896.

W. Burghardt. The Image of God in Man According to Cyril of Alexandria. Washington, 1957.

E. Clark. Women and Religion: The Original Sourcebook of Women in Christian Thought. S. Francisco. 1997.

P. Colinson. The Reformation. London, 2003.

M. L. Cozens A Handbook of Heresies. London, 1945.

D. Crossan. Jesus: A Revoutionary Biography. S. Francisko, 1995.

Fr. Dvornik. The Legend of the Apostle Andrew and the Idea of Apostolicity in Byzantium. Cambridge, 1958.

J. P. Farrell, God, History, & Dialectic: The Theological Foundations of the Two Europes and Their Cultural Consequences. Bound edition 1997.

D. Ford. The Modern Theologians. Oxford, 1997.

G. Florovsky. Origen, Eusebius and the Iconoclastic Controversy. - In: Church History, 19 (1950).

P. Friederikson. From Jesus to Christ: The Origins of the New Testament Images of Jasus. Yale, 1988.

J. L. Gonzalez. The Story of Christianity, Vol. 2: The Reformation to the Present Day. San Francisco, 1985.

A. Grabar. L'iconoclasme byzantin: dossier archelogique. Paris, 1957.

M. E. Wiesner-Hanks. Christianity and Sexuality in the Early Modern World. London, 2000.

I. F. Hapgood. Service Book of the Holy Orthodox Catholic Apostolic Church. New York, 1922.

A. Hastings. A World History of Christianity. London, 2000.

P. Heelas, L. woodhead. The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality. Oxford, 2005.

J. Herrin. The Formation of Chritendom. Princeton, 1989.

J. M. Hussey. The Orthodox Church in the Byzantine Empire. Oxford, 1990.

A. A. King. The Rites of Eastern Christendom. Rome, 1947.

J. Le Goff. Medieval Civilization 400-1500. Oxford, 1988.

C. H. Lowrence. Medieval Monasticism: Forms of Religious Life in Western Europe in the Middle Ages. London, 2000.

V. Losky. On the Image and the Likeness. New York, 1974.

G. Marsden. Understanding Fundamentalism and Evangelicalism. Grand Rapide, 1991.

D. Martin. Pentecostalism: The World their Parish. Oxford, 2001.

D. McCulloch. Reformation: Europe’s House Divided 1490-1700. London, 2003.

B. McGinn, J. Meyendorff. Christian Spirituality. 2 vols. London, 1985.

H. McLeod. Religion and the People of Western Europe 1789-1990. Oxford, 1997.

J. MacManners, The French Revolution and the Church. London, 1969.

R. MacMullen. Christianizing the Roman Empire. Yale, 1984.

E. L. Mascall ed. The Mother of God: A Symposium. London, 1949.

Th. Mathews. The Early Churches of Constantinople: Architecture and Liturgy. Pensylvania, 1971.

E. А. de Mendieta. La presqu'ile des caloyers: Le Mont-Athos. Bruges; P., 1955.

E. А. de Mendieta. Mount Athos. Amsterdam, 1972.

J. Meyendorff. Le Christ dans la Theologie Byzantine. Paris, 1968.

J. Meyendorff. Christ in the Eastern Christian Thought. New York, 1969.

A. Michel. Die Kaisermacht in der Ostkirche (83-1204). Darmstadt, 1959.

M. Mullett. The Catolic Reformation. London 1999.

The Oxford dictionary of Christian church (ed. by F. Cross and E. Livingstone). London, N.Y., 1974.

J. Pelikan. Jesus Through the Centuries: His Place in the History of Culture. Yale, 1999.

J. Pelikan. The Growth of Medieval Theology (600-1300). Chicago, 1978.

J. Pelikan. The Spirit of Eastern Christendom (600-1700). Chicago, 1974.

The Penguin dictionary of religions. London, 1997.

G. L. Prestige. God in Patristic Thought. London, 1952.

St. Runciman. The Orthodox Churches and the Secular State. London, 1971.

A. Salaville. An Introduction in the Study of Eastern Liturgies. London, 1938.

E.P. Sanders. The Historical Figure of Jesus. London, 1993.

A. Schmeman. The Historical road of Eastern orthodoxy. London, 1963.

A. Schmeman. Sacrament and Orthodoxy. New York, 1966.

A. Schmeman. Introduction to Liturgical Theology. London, 1966.

Ph. Sherrard. The Greek East and the Latin West. London, 1959.

M. Sievernich, Christian Mission EGO— European History Online, Майнц: Institute of European History, 2011.

R. W. Southern. Western Society and the Church in the Middle Ages. Penguin, 1990.

L. Thunberg. Microcosm and Mediator: The Theological Anthropology of Maximus the Confessor. Lund, 1965.

Th. Ware. The Orthodox Church. — Penguin Books, 1993.

K.Weitzmann, ed., Age of spirituality: late antique and early Christian art, third to seventh century, 1979.

L. Woodhead. An Introduction to Christianity. Cambridge, 2004.

Rohter. "As Pope Heads to Brazil, a Rival Theology Persists". The New York Times. 2007-05-07.

A. Walls. The Missionary Movement in Christian History: Studies of the Transmission of Faith. Edinbourg, 1996.

J. F. White. A Brief History of Christian Worship. Abingthon, 1993.

G. Williams. The Radical Reformation. Philadelphia, 1962.

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ - 50%

ПИСМЕНИ РАБОТИ - 25%

ТЕСТОВЕ - 25%