CINB212 Драматургия на късите форми в киното и телевизията

Анотация:

Курсът запознава практически с кинодраматургията като основа на филмовото произведение.

Въведени са факти, понятия и реалии, обуславящи възникването на киното и връзките му с другите изкуства.

Акцентира се на практическо усвояване на компонентите на кино- и тв драматургията. Курсът запознава с основните изисквания за създаване на сценарий.

Целта е студентите да придобият базови познания в областта и практически умения за използването им, които да упражнят в заснемането на курсова работа /ням етюд, 3-5 мин./ по свой сценарий.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

доц. Правда Кирова  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• основни понятия, принципи и проблеми на кино- и тв драматургията;

2) умеят:

• да пишат анотация, синопсис и трийтмънт за бъдещ филм;

• самостоятелно да разработват сценарий за кратък филм;

• да правят питчинг на своя сценарен проект и да заснемат 3-5 мин. ням етюд по него.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Екранните изкуства в новото хилядолетие. Киното като комуникация, език и изкуство. Предпоставки за създаване на звуко-зримия образ. Синтетична природа на седмото изкуство.
 2. Литература и кинодраматургия. Словесният и звуко-зримият образ в киното. Сценарният запис. Интонацията.
 3. Театрална драматургия и кинодраматургия. Трагичното, драматичното и комичното като естетически категории.
 4. Поезия и кино. Символът. Импресията. Лайтмотивът.
 5. Видове и типове кино. Фотографическа и метафорична природа на киното.
 6. Етапи в сценарната работа. Анотация, синопсис, трийтмънт.
 7. Сценарият като литература. Теорията на В.Проп. Тропи.
 8. Сценарият като първообраз на бъдещия филм. Развитие на киноезика и промени в кинодраматургията.
 9. Структурни елементи на сценария. Време и темпоритъм. Монтаж и мизансцен. Монтажното мислене и сценарият.
 10. Тема и идея. Фабула и сюжет.
 11. Композиция. Видове композиции.
 12. Драматургичният потенциал на сценария. Конфликтът. Видове конфликти.
 13. Персонаж. Типизация и индивидуализация. Особености в изграждането на характерите в киносценария. Типове характери. Типажът.
 14. Словото в сценария и филма.
 15. Жанр и жанрови видове.

Литература по темите:

1. Мартен М. – “Езикът на киното”, София, Наука и изкуство, 1962

2. Киарини Л. – “Изразни средства на филма”, София, Наука и изкуство, 1967

3. Фрейлих С. – “Кинодраматургия”, София, Наука и изкуство, 1972

4. Найденова В. – “Екранизацията – вечен спор”, София,Наука и изкуство, 1992

5. Милев Н. – “Драматичният екран”, София, Народна култура, 1995

6. Милев Н. – “Теория за елементите на киното”,София, “Св.Кл.Охридски”, 1998

7. Крумов К. – “Поетика на киното”, София, Агата-А, 2000

8. Syd Field - Screenplay

9. Eugene Vale – The Technique of Screen & Television Writing

10. Linda Seger – Making a Good Script Great

Средства за оценяване: