SECB024 Наказателно право и наказателен процес

Анотация:

• Курсът Наказателно право и процес е двусеместриален курс в програма „Гражданска и корпоративна сигурност“, който има за предназначение да даде познания за материалното и процесуалното наказателно право. И двата правни отрасъла имат за задача да противодействат срещу престъпността. Нормите на наказателното право описват кои деяния са престъпления и предвиждат наказанията за тях. Нормите на наказателно-процесуалното право съдържат правилата за разкриване на престъпленията, разобличаването на виновия и правилното прилагане на закона.

• С оглед спецификата на департамента, предлагащ курса, тематичният план е ориентиран към спецификите на защитата на националната сигурност.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

доц. Ралица Костадинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Институтите и принципите на наказателното право; видовете престъпления и техните особености; действащата наказателноправна уредба;

• Институти и принципи на наказателния процес, действащата наказателноправна уредба.

2) могат:

• Дават вярна правна квалификация по наказателни дела

• Да решават наказателно правни казуси

• Да работят с правно-информационни системи- АПИС и СИЕЛА във връзка с наказателни дела.


Предварителни изисквания:
• Основи на правото

• Знания за проблемите на националната сигурностФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Тема №1. Понятие за наказателно право Република България. Наказателноправни норми.
 2. Тема №2. Субект на престъплението Наказателноотговорни лица
 3. Тема №3. Престъплението по българското наказателното право. Понятие за престъплението. Престъплението като деяние. Причинна връзка. Състав на престъплението.
 4. Тема №4. Вината в наказателното право – същност и видове. Обстоятелства, при които няма престъпление и не възниква наказателна отговорност за дееца
 5. Тема №5. Стадии на умишленото престъпление. Съучастие в престъплението.
 6. Проблеми на престъплението и наказателноотговорните лица. Тест №1
 7. Тема №6. Наказанието по българското наказателно право. Тема №7. Освобождаване от наказателна отговорност.
 8. Тема №8. Условно осъждане. Предсрочно освобождаване и помилване
 9. Тема №9. Давност, амнистия, реабилитация
 10. Тема №10 Понятие за особена част и видове престъпления. Престъпления против Републиката. Тероризъм.
 11. Тема №11. Престъпления против личността.Престъпления против собствеността и стопанството.
 12. Тема №12. Престъпления срещу дейността на държавните органи и организации. Престъпления по служба. Подкуп и противодействие на корупцията. Документни престъпления. Компютърни престъпления
 13. Тема №13 Престъпления против реда и общественото спокойствие. Общоопасни престъпления Транспортни престъпления.
 14. Проблеми на правната квалификация - решаване на казуси. Тест №2
 15. Проблеми на престъплението, наказанието и правната квалификация.
 16. Наказателен процес (пролетен семестър)

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО :

По наказателно право (изучава се през есенния семестър)

•Гиргинов, Антон. Наказателно право на Република България. Обща част. Курс лекции. Второ основно преработено и допълнено издание, София: Софи-Р, 2009.

•Гиргинов, Антон. Наказателно право на Република България. Особена част. Курс лекции. Второ основно преработено и допълнено издание, София: Софи-Р, 2005.

• Владимиров, Р. Костадинова, Р. Наказателно право в схеми и определения, четвърто преработено и допълнено издание, София: Сиела, 2017.