PHIB010 Антична философия

Анотация:

Курсът представлява въведение в античната философия от историко-философска перспектива, като се стреми да запознае студентите с началата на философията и, в един по-широк аспект, с проблематиката, която това явление на античната култура поставя в генезиса на последвалите го европейски философии.

Целта на курса е студентите по философия да получат базови познания по антична философия и основни методологически насоки за боравене с историко-философски анализ.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

гл. ас. Сергей Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: студентите получават познания за историята и културната атмосфера на античните философски школи, както и за основни положения в ученията на водещи философи от гръко-римския свят;

2) могат: студентите получават начални умения за използване на историко-философски анализ.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Увод. Философия и история на философията.
 2. Досократици. Талес. Анаксимандър. Анаксимен.
 3. Досократици. Анаксагор. Емпедокъл. Демокрит.
 4. Досократици.Питагорейска школа. Хераклит.
 5. Досократици. Елеати. Софисти.
 6. Сократ и Платон. Фигурата на философа. Учение за душата.
 7. Платон. Учение за идеите. Учение за любовта.
 8. Аристотел. Метафизика и познание.
 9. Аристотел. Учение за душата.
 10. Платон и Аристотел. Възгледи за оптималното устройство на полиса.
 11. Елинистически философски школи. Епикур. Скептици. Стоици.
 12. Цицерон. Философски рецепции в латинската реторика.
 13. Римска морална философия. Сенека. Марк Аврелий.
 14. Плотин. Неоплатоническата метафизика: степените на битието, ролята на душата, идеята за красотата и благото.
 15. Заключение. Философските идеи на античността след античността.

Литература по темите:

1. Антична философия. Антология (Стара Загора, 1994)

2. Философия. Хронологична антология от Талес до Дерида (София, 2001)

3. Елеати. Фрагменти (София, 1996)

4. Питагор и питагорейците (София, 1994)

5. Стоици. Фрагменти (София, 1995)

6. Аристотел, Категории (София, 1992)

7. Аристотел, Аналитики, І (София, 1997)

8. Аристотел, Топика (София, 1998)

9. Аристотел, Метафизика (София, 2000)

10. Аристотел, За небето. За възникването и загиването (София, 2006)

11. Аристотел, За душата (София, 1979)

12. Аристотел, Никомахова етика (София, 1993)

13. Аристотел, Политика (София, 1995)

14. Аристотел, За поетическото изкуство (1975)

15. Аристотел, Реторика (София, 1986)

16. Аристотел, Физиогномика (София, 1998)

17. Диоген Лаерций, Животът на философите (София, 1985, 2002)

18. Епиктет, Наръчник за живота. Беседи (София, 2000)

19. Епикур, За щастието (София, 1999)

20. Ксенофонт, Сократически съчинения (София, 1985)

21. Марк Аврелий, Към себе си (София, 1986)

22. Платон, Диалози І (София, 1979), ІІ (1982), ІІІ (1975, 21981), ІV (1990)

23. Платон, Закони (София, 2006)

24. Платон, Избрани диалози (София, 1982)

25. Плотин, Енеади (София, 2005)

26. Прокъл, Първооснови на теологията (София, 1995)

27. Псевдо-Аристотел, Реторика към Александър (София, 2004)

28. Сенека, Диалози (София, 1987; Велико Търново, 22002)

29. Сенека, За благодеянията. За снизходителността (2001)

30. Сенека, Нравствени писма до Луцилий (2001)

31. Теофраст, Характери (1980)

32. Тит Лукреций Кар, За природата на нещата (София, 1971)

33. Цицерон, Етически трактати (София, 1984)

34. Цицерон, За оратора (София, 1994)

35. Бояджиев, Ц. Античната философия като феномен на културата (София, 1994)

36. Бояджиев, Ц. ‘Неписаното учение’ на Платон (София, 1984)

37. Бояджиев, Ц. Кръговрат на духа (София, 1999)

38. Браун, П., Светът на късната античност (С. 1999)

39. Брюн, Ж. Сократ (Враца, 2000)

40. Брюн, Ж. Неоплатонизмът (Враца, 2002)

41. Ван дер Верден, Б. Л. Пробуждаща се наука (София, 1968)

42. Вернан, Ж.-П. Мит и мислене при древните гърци (София, 1998)

43. Вернан, Ж.-П. Индивидът, смъртта, любовта (София, 2004)

44. Елиаде, М. Митът за вечното завръщане. Архетипи и повторение (София, 1994)

45. Елиаде, М. Трактат по история на религиите (С., 2002)

46. Лосев, А. Ф. Диалектика на мита (София, 2004)

47. Лосев, А. Ф., А. А. Тахо-Годи, Платон (София, 1999)

48. Нелсон, Л. Методът на Сократ (София, 1993)

49. Панчовски, И. Хераклитови фрагменти (София, 2000)

50. Слезак, Т. Да четем Платон (София, 2002)

Средства за оценяване:

тест 1 и 2