TEAB414 Музика и ритмика

Анотация:

Курса има за цел запознаването с основни понятия в музиката и придобиването на основни умения и техники с оглед прилагането им в съвременните форми актьорското майсторство, на танца и танцовия театър. По време на курса студентите ще преминат през овладяване на теоретичните понятия в музиката поставени в контекста на работата им като актьори и танцьори, придобиване на звуков и слухов опит, работа с основни ритмични системи и изучаване на основни техники (работа с протичащо време, ритмично разчленяване и континуитет, темпо-ритъм).

прочети още

Преподавател(и):

доц. Ася Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Курса ще изгради умения и техники, които ще дадат на студентите възможност да участват в музикално сценични и театрални спектакли Студентите трябва да демонстрират овладяване на основните модели на работата със звук в изпълнителските изкуства, познания и умения в различни стилове, епохи и култури, работа по универсални звукови модели, умения в овладяването на различни типове звукова среда-текст, звук, музика, възможности за реализация на различни метрични и темпо-ритмични задачи.
Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат основни слухови и ритмични дадености, които са необходимо условие за изучаване, както на дисциплината така и на основната им специалност.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни понятия в музиката. Тон, звук и шум
 2. Параметри на звука, трайност, височина, сила, тембър
 3. Музикални системи. Звукореди: видове – европейски и извън европейски, звукови и музикални системи
 4. Знакови системи в музиката. Записване на тоновете
 5. Записване трайността на тоновете
 6. 6.Начини за увеличение на трайността на тоновете
 7. 7.Темпо
 8. 8. Видове темпа и означаване на изменения в темпото
 9. 9. Записване височината на тоновете;
 10. 10.Записване на силата и тембъра на звука
 11. 11. Интервали. Видове
 12. 12. Модалност, гама, тоналност
 13. 13. Тоналност. Видове
 14. 14. Ритъм, метрум, размер, такт
 15. 15.практика по тема 14. Текущо оценяване

Литература по темите:

аджиев, Парашкев. Елементарна теория на музиката.изд. "Музика", София, 2000 г., 184 с.

Абрашев, Божидар и колектив „Илюстрована енциклопедия на музикалните инструменти”, изд. "Кибеа", София, 2000 г.

Белтрандо-Патие, Мари-Клер „История на музиката” т.1, т.2, изд. "Музика", София, 2006 г.