GENB075 Киното като универсален език

Анотация:

Лекционният курс представя развитието на езика на киното като универсален език на аудио-визуалния образ, чрез който се усвояват познанията за човека, изкуствата, науката, историята, модерното общество. Целта е студентите да могат да използват натрупаните филмови познания и метафоричен киноезик както при изграждане на общата си картина на света, така и в специфичната си професионална сфера.

Курсът включва в рамките на хорариума 60 часа, разделени както следва: 32 лекционни, 16 практически занимания и 12 часа презентации и прожекции. Целта на практическите занимания е да се постигне визуална картина на материала от теоретичната част в по-свободна форма, чрез провокиране на индивидуалните асоциации и комбинативно мислене у студентите.

прочети още

Преподавател(и):

проф. Петя Александрова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания:

• азбуката на филмовия език

• за развитието, усъвършенстването и широката употреба на аудио-визуалния образ през ХХ век

• за възможностите чрез езика на киното да се изразяват философски, социални, правни, икономически и специфично професионални идеи

• за съвременните филмови модели и екранни теории и тяхното приложение в практиката на боравене с образи;

• за организацията, управлението и структурата на екранните индустрии, тяхната роля, зависимости и конфликтни зони в общественото пространство;

2) умения:

• за боравене с готови екранни образи в културата на ремикса;

• за различаване на фигури, епохи, жанрове, видове кино

• за разпознаване на филмови похвати при дейности, на пръв поглед отдалечени от киното (хуманитарни, социални, обществени, политически и правни науки)

• за свързване на киното с останалите изкуства и близки области като рекламата, ПР, медиязнание

• за анализ и оценка на аудио-визуални артефакти


Предварителни изисквания:
Комплексен интерес към киното

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ОСНОВНА КНИГА (ТЕКСТ) НА КУРСА:

"В света на киното", илюстрован справочник в 3 тома, Народна просвета, С. 1983.

ОСНОВЕН ФИЛМ НА КУРСА:

"Одисея. Историята на филма", реж. Марк Казънс (The Story of Film: An Odyssey), документален, Великобритания, 2011, 15 серии

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Айзенщайн, Сергей. "Монтажът", Изток-Запад, 2012

2. Крумов, Красимир. "Поетика на киното", Агата-А, 2012

3. Жак Омон, Мишел Мари. Теоретичен и критически речник на киното. Колибри, 2009

4. Фидлър, Роджър (1998). Медиаморфоза, Да разберем новите медии, ИК Кралица Маб

5. Stanley Cave. The World Viewed, Reflections on the ontology of film. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 1979

6. Sklar, Robert. Film: an international history of the medium. Thames and Hudson, London, 1993

7. Bordwell, David; Thomson, Kristin. Film art an Introduction. University of Wisconsin, 2008

8. Carnes, Mark C. Past Imperfect. History According to the Movies. Henry Holt and Company. 1995

9. McCarthy,Kevin. A Portrait of the Visual Arts: Meeting the Challenges of a New Era. Rand Corporation, 2005

Средства за оценяване:

1 семестър:

Изготвяне и представяне на реферат, курсова работа или презентации, с избор на една от посочените теми (6 ч.):

1. Ефектът на Кулешов: монтажна фраза в 6 кадъра образи (след лекция 4)

2. Описание на режисьорски стил: Чаплин, Хичкок или Спилбърг (след лекция 6)

3. Намиране на музика към ням филм - "Андалуското куче" (след лекция 7)

2 семестър:

Изготвяне и представяне на реферат, курсова работа или презентации, с избор на една от посочените теми (6 ч.):

1. Авторското кино - автор по избор (след лекция 1)

2. Анализ на сцена (след лекция 2)

3. Етичен казус във филм - "Любов", "Осъденият на смърт идва" (след лекция 4)