GENB046 Театърът в историята на културата

Анотация:

Анотация

„Но това не е театър!” Всеки е чувал този възглас. Защото в началото на 21 век всеки знае е какво е театър. Така ли е настина обаче? Винаги ли театърът е бил, винаги ли театърът е нещо така очевидно?

Курсът GENB… „Театърът в историята на културата” цели да покаже, разкаже и обясни различните отговори, които хората и обществата са давали на въпроса Какво е театър? Тези отговори не образуват стройна история с щастлив край, но тъкмо със своята разноречивост показват защо се нуждаем от театър и как театърът функционира като съществена част от цялостната система на обществото и на човешката култура.

Курсът въвежда основните понятия за театър, показва и обяснява главните фигури, сюжети, реалии и ключовите театрални събития в хилядолетния път на театъра – и в големите епохи на изграждането на театралните култури, и днес. Елементите и фигурите, без които няма представление, няма театър, са разказани в техния исторически път. Те са показани в опита не само на европейската театрална култура и традиция, но и представени накратко и в този на Изтока. Така най-старото изкуство се разкрива пред студентите като най-съвременното – случващо се само в уникалния миг на срещата сега и тук, но миг с утаена, дълга памет за човешкия опит.

Проследява се и се обяснява исторически връзката между театъра и обществото.

Курсът запознава с функциите на театъра в обществото и показва на студентите как в историята на културата театърът е среща в последна сметка на човека с неговия исторически и непосредствен личен опит.

прочети още

Преподавател(и):

проф. Виолета Дечева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Знаят: основните театрални елементи, понятия и произведения; основните събития и фигури в развитието на театралната култура; театърът като исторически променяща се социално-естетическа конвенция; знаят защо театърът е важна част от обществото

Могат: да различават театралните фигурите и елементите при създаването на представлението, както и епохи, жанрове, функции, типове театър; да предложат свой поглед, да говорят и дискутират върху театрално представление


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Bently, Eric, The Life of The Drama, Atheneum. New York 1967

2. Fischer-Lichte, Er., The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics, 2008, Routladge, NY

3. Innes, Ch.: Holy Theatre. Ritual and the Avant Garde, Cambrige u.a.: Cambrige

University Press 1981

4. Lehmann, H.-Thies, Postdramatisches Theater, Fr./Main: Verl. der Autoren, 2007

5. Аристотел. За поетическото изкуство. София 1975.

6. Баро, Жан-Луи, Езикът на тялото, в: Театрален бюлетин, 1982/ 4

7. Барт, Р., ”Сляпата Майка Кураж” и ” Задачите на брехтовата критика” в: Въображението на знака, с. 1991, с.232-242

8. Богданов, Б. Мит и литература. София. 1985

9. Богданов, Б. /съст./. Литература. Традиция. Действителност. София. 1987.

10. Бодлер, Художник в съвременния живот, в: Естетически и критически съчинения, С. 1976, с. 510 -

11. Браунек, М., Театърът в ХХ в. в: Гестус, 1-2, 3-4, 5-6/ 1990

12. Брехт. Събрани съчинения в 4 тома. София. 1983

13. Брук, Питър, Избрани творби. С., 1978

14. Дечева, В., Авторът и неговият интерпретатор. Драматургията на Фридрих

Дюренмат и сценичната й рецепция в България. С.2003

15. Дечева, В., Актьорът като автор и произведение на изкуството, С. 2003

16. Дечева, В., Към проблема за режисурата. Българският театър между двете световни войни., С., Просвета, 2006

17. Дечева, В., Йорданов, Н., Николова, К., Попилиев, Р., Спасова, Й.: История на българския театър между двете световни войни, С. 2011

18. Дечева, В., Новата ситуация в театъра след 1989: Между мъртвия пясък на идеологията и студения чай на хедонизма. – В: Littera and Linguea, E-Journal, СУ

„Св.Кл.Охридски”, есен, 2011, ht://www.slav.uni- sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/summer-2011/666-vdecheva-summer-2011,

19. Дечева, В., Национално и универсално: Разбирането за национална култура и за национален театър на Пенчо Славейков в „Национален театър” и на Иван Андрейчин в „Книга за театъра”, в Годишник на Народния театър „Ив.Вазов”,

2011, с.115-130

20. Дидро, Парадокс за актьора, Естетика и теория на изкуството, С., 1981, с.498-556

21. История на западноевропейския театър в 5 тома (под ред. на С.С.Мокулски). София,

1973

22. Лукач, Д., Към социологията на модерната драма, в: Хаос и форми, С. 1989

23. Еслин, М., Театър на Абсурда, в: Театрален бюлетин, 1985/6

24. Мейрхолд, Вс., Избрани, С. 19..

25. Ницше, Фр., За произхода на трагедията от духа на музиката, в: Раждането на трагедията и други съчинения, С.1990, с. 53 –

26. Панова, Сн. Молиер на българска сцена. София. 1975

27. Сонди, П., Теория на модерната драма, С. 1990

28. Тодоров, Вл., Малък парадокс за театъра и други фигури за живота, С. 1997

29. Уикъм, Г. История на театъра. София. 2002.

30. Шест френски фарса от Средновековието. Велико Търново, 1995

31. Шилер, Фр., Театърът, разгледан като морален институт, в: Естетика, С. 1981, с. 90-101

32. Шурбанов, Ал. Между патоса и иронията. София. 1992

и др.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване

първи семестър, втори семестър: посещение и участие в дискусии 25% Участие в практическите занимания 50%

Писмени работи (анотация, резюме, реферат, курсова работа, презентация и пр.) и

участие в дискусии 25%

Финален изпит: 25% предварително подготвена писмена работа, 50% писмен изпит,

25% текуща оценка