MUSB020 Музикални елементи и солфеж (слухов анализ)

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

А. Теория на музикалните елементи

Теория на музикалните елементи (ТМЕ) е основен теоретикопрактически курс, който дава знания и умения за установените в резултат на многовековна практика закономерности и средства на музикалната изразност като тонове, интервали, ладове, тоналности, акорди, ритъм, темпо, динамика, съвременното нотно писмо и т.н.

Учебната дисциплина представлява неделимо единство на теоретични знания, практически умения и навици. Тъй като овладяването на музикалноизразните елементи предполага продължителна музикалнослухова работа, обучението по теория на музикалните елементи се води паралелно с дисциплината солфеж.

Общият курс на учебната дисциплина Теория на музикалните елементи се провежда в четири семестъра в четири части, чиито условни наименования: нотно-четивна техника, интониране, ритмика и метрика и слухов анализ само акцентират основни моменти от методиката на преподаване. Обучението на студентите се провежда на групи, разпределени съобразно изучаваната от тях специалност и предварителна подготовкa.

Оценяването е многокомпонентно, текущо и семестриално (след II и IV семестър). Изпитът представлява писмен тест, който съдържа практически задачи, както и отговори на теоретични въпроси. Прилагат се принципите на тестовото изпитване и формати според стандартите на НБУ.

Цели на курса

Основна цел на курса по теория на музикалните елементи е изграждането на солидна база от теоретични знания, практически умения и навици за възприемане, осмисляне и възпроизвеждане на музика.

Предвид теоретикопрактическия характер на дисциплината, учебният процес протича в няколко направления: наблюдение на музикалните явления, теоретично изложение на учебния материал и практическо овладяване. Всеки елемент от учебния процес се илюстрира и чрез наблюдение на примери от музикалната литература, четене на нотен текст, интониране, метроритмичен анализ и т.н.

Курсът по теория на музикалните елементи представлява основен момент в професионалната подготовка и изпълнителска практика на младия музикант и необходима предпоставка за изучаването на другите музикалнотеоретични дисциплини от бакалавърската програма “Музика” като хармония, полифония, музикален анализ, фолклор, инструментознание и др.

Б. Солфеж

Солфежът е основна практическа дисциплина, посветена на развитието на музикалния слух , важна предпоставка за успешната професионална реализция на студентите.

Съдържанието на дисциплината солфеж е насочено към натрупване на музикалнослухови представи и усъвършенстване на музикалномисловните процеси в съзнанието на младия музикант.

Структурата на дисциплината солфеж съдържа интонационни упражнения, слухов анализ, музикална диктовка, солфежиране.

Курсът се състои от четири части, чиито условни наименования: нотно-четивна техника, интониране, ритмика и метрика, интониране акцентират основни моменти от методиката на преподаване на учебната дисциплина. Обучението на студентите се провежда на групи, разпределени съобразно изучаваната от тях специалност и предварителна подготовка.

Оценяването в курса е многокомпонентно, текущо и семестриално (след II и IV семестър). Изпитът съдържа, устни практически задачи, записване на музикални диктовки и солфежиране.

Цели на курса:

Основна цел на курса по солфеж е да развива музикалните способности на студентите, да формира категориите музикален слух: мелодически, хармоничен, полифоничен, тембров; метроритмичното чувство и вътрешния слух, да разшири обема на музикалната памет, да усъвършенства нотночетивната техника, да създаде критерии за точна интонация.

Развитието на музикалните способности се осъществява на основата на натрупаните музикалнослухови представи от различни стилове и жанрове.

Развитието на музикалния слух е продължителна и трудна задача, която изисква строга последователност и система в натрупването на уменията и навиците. Спецификата на дисциплината налага обучението по солфеж да се води паралелно с курса по теория на музикалните елементи.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

• Успешно завършен MUSB 002 теория на музикалните елементи (нотно-четивна техника) и MUSB 007 теория на музикалните елементи (интониране),

MUSB 013 теория на музикалните елементи (ритмика и метрика).

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Диатоника. Пентатоника. Старинни ладове

• Видове септакорди.Нонакорд

• Доминантово четиризвучие – обръщения и разрешения;

• Хроматична гама

• Целотонна гама, комбинирани (смесени) гами, модулация, променливи ладове

• Украшения (мелизми)

• Артикулация. Артикулационни знаци

• Съкращения (абревиатури) в нотописа;

• диатоничния и хроматичен строеж на мажорни и минорни тоналности с 4 знака;

• видовете движения при двугласа и тяхното съчетаване.

• прости и сложни (съставни) интервали-

• мажорни, минорни, умалени и увеличени тризвучия,

• разнообразни транспозиционни техники, отнасящи се до едногласни и многогласни примери.

• Слухов анализ на различни музикални построения – мелодични и хармонични

2) могат:

• да разбират същността на изпитните задачи и да демонстрират достатъчни компетентности за финализиране на курса;

• да изразяват добре в структуриран вид, устно и в писмена форма знанията и идеите си.

• да демонстрират развитие на аналитичните си способности и нарастващо разбиране на теоретичните аспекти и тяхната връзка с практическите умения.

• да осъществяват анализ и логически връзки между отделните елементи на музикалната изразителност

• да изградят личен музикално-терминологичен речник

• да записват едногласни, двугласни и тригласни диктовки;

• да анализират едногласни, двугласни и тригласни последования;

• да солфежират в изучените тоналности, размери и ритмика.

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

(уеб-базирано обучение, използване на мултимедия, слайдове, учебни филми,CD, албуми и др.)

• мултимедия

• CD

• Звучащи клавиатури

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ

• Български

• Гръцки

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1.

18.02.2014 Видове септакорди. Нонакорд

Ми мажор – диатоника и хроматика. Едногласни диктовки.Солфежиране. Лекция

Упражнение 2 ч.

2.

25.02.2014 Доминантов септакорд. Обръщения и разрешения.

Ла бемол мажор диатоника и хроматика.

Едногласни диктовки. Солфежиране. Лекция

Упражнение 2 ч.

3.

04.03.2014 Диатоника и пентатоника.Старинни ладове. Практически задачи. Слухов анализ.

Солфежиране a prima vista Лекция

Упражнение 2 ч.

4.

11.03.2014 Хроматична гама в тоналната и атонална музика.

Практически задачи. Слухов анализ.

Лекция

Упражнение 2 ч.

5.

18.03.2014 Контролен тест - текущо оценяване

Упражнение 2 ч.

6.

25.03.2014 До диез минор и фа минор диатоника и хроматика

Едногласни диктовки. Солфежиране. Упражнение 2 ч.

7.

01.04.2014 Динамика и динамични знаци

Интервалови упражнения. Построяване, отгатване и изпяване на прости диатонични интервали Леция

Упражнение

2 ч.

8.

08.04.2014 Съкращенияв нотописа /абревиатури/.

Артикулация.Артикулационни знаци.

Двугласни и тригласни упражнения.

Практическа работа Лекция

Упражнение 2 ч.

9.

15.04.2014 Украшения (мелизми).

Практическа работа Лекция

Упражнение 2 ч.

10.

22.04.2014 Личен музикален терминологичен речник. Текущо оценяване

Обобщение

Упражнение 2 ч.

11.

29.04.2014 Конкурс “Музика и знание” – модул I Теория на музикалните елементи – X издание

Упражнение 2 ч.

12.

13.05.2014 Обобщение на теоретичните знания

Упражнение 2 ч.

13.

20.05.2014 Обобщение на теоретичните знания и слухови умения Упражнение 2 ч.

14.

27.05..2014 Обобщителни тестове.

Финален тест

Упражнение 2 ч.

15.

03.06.2014 Финален тест

Упражнение 2 ч.

Забележка: Различните компоненти от структурата на курса се комбинират в съответствие с конкретните методически задачи за всеки отделен учебен час. Всяка тема от учебната програма се застъпва последователно през целия семестър. Във всеки час се работи за усъвършенстването на мелодическия и хармоничен слух, за метро-ритмичното чувство, за развитие на вътрешния слух и музикалната памет.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• П. Хаджиев – Елементарна теория на музиката, “Музика”, София 1978

• Р. Дюлгерова - Пръвчева – Теория на музикалните елементи – Тестови въпроси и задачи и Тестове. + CD с музикални примери към слуховите задачи на тестовете, НБУ, София 2007.

• Ив.Пеев,Здр.Манолов, А.Диамандиев - Начални солфежи VI част

• Ц.Колев, П.Цонкова – Сборник начални солфежи

• К.Попдимитров – Солфежи из творчеството на романтиците

• Р. Дюлгерова – Пръвчева - Солфеж. Музикални обучителни практики София 2011

• Р. Дюлгерова – Пръвчева, А.Георгиева – Курс по солфеж и теория на музиката – част трета, София 2013

прочети още
Музика

Преподавател(и):

 Павлина Величкова  д-р
проф. Георги Арнаудов  д-р
доц. Росица Бечева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

А.Теория на музикалните елементи

1. Компетенции (знания, умения и нагласи), които усвояват в резултат на курса/.

Успешно завършилите курса студенти:

Знаят:

• Диатоника. Пентатоника. Старинни ладове

• Видове септакорди.Нонакорд

• Доминантово четиризвучие – обръщения и разрешения;

• Хроматична гама

• Целотонна гама, комбинирани (смесени) гами, модулация, променливи ладове

• Украшения (мелизми)

• Артикулация. Артикулационни знаци

• Съкращения (абревиатури) в нотописа;

Могат:

• да разбират същността на изпитните задачи и да демонстрират достатъчни компетентности за финализиране на курса;

• да изразяват добре в структуриран вид, устно и в писмена форма знанията и идеите си.

• да демонстрират развитие на аналитичните си способности и нарастващо разбиране на теоретичните аспекти и тяхната връзка с практическите умения.

• да осъществяват анализ и логически връзки между отделните елементи на музикалната изразителност

• да изградят личен музикално9терминологичен речник

Б. Солфеж

1. Компетенции (знания, умения и нагласи), които усвояват в резултат на курса.

Успешно завършилите курса студенти:

Знаят:

• диатоничния и хроматичен строеж на мажорни и минорни тоналности с 4 знака;

• видовете движения при двугласа и тяхното съчетаване.

• прости и сложни (съставни) интервали-

• мажорни, минорни, умалени и увеличени тризвучия,

• доминантов септакорд и обращенията му;

• разнообразни транспозиционни техники, отнасящи се до едногласни и многогласни примери.

Могат :

• да записват едногласни, двугласни и тригласни диктовки;

• да анализират едногласни, двугласни и тригласни последования;

• да солфежират в изучените тоналности, размери и ритмика.


Предварителни изисквания:
Успешно усвоени знания и компетенции от MUSB 002,MUSB 007, MUSB 013

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1. Тригласни каденци
 2. 2. Ритмически упражнения. Разпознаване на равноделни и неравноделни
 3. 3. Каденцов квартсекстакорд – същност, употреба.
 4. 4. Лъжлива тоника – същност и употреба.
 5. 5. Тест за текущо оценяване.
 6. 6. Четиригласно построяване на тризвучия. Удвоявания при главни и второстепенни тризвучия.
 7. 7. Хармонизиране на бас и сопран. Тембри – разпознаване.
 8. 8. Самостоятелно писане на хармоничен четириглас. Приложение на характерните интервали при двуглас
 9. 9. Орнаментика в музиката. Тест.
 10. 10. Четиризвучия – същност и видове.
 11. 11. Доминантов септакорд и неговите обръщения - същност, приложение, разрешение
 12. 12. Странични доминанти – същност и разрешение. Страничните доминанти като инструмент за модулация.
 13. 13. Свирене на модели каденци с Д7 и разрешението му и странични доминанти с разрешение във всички тоналности
 14. 14. Съвременен нотопис, алеаторна музика, додекафония.
 15. 15. Обобщителен тест, завършващ четирите части на курса.

Литература по темите:

Ив.Пеев,Здр.Манолов, А.Диамандиев – Начални солфежи VI част.

Ив.Пеев – Систематичен курс по солфеж

Ив.Пеев – Солфежи на народностна основа I част

К. Попдимитров, Зв.Йонова – Солфежи из творчеството на българските композитори

К.Попдимитров, Зв.Йонова – Солфежи из творчеството на романтиците Ц.Колев, П.Цонкова – Сборник от начални солфежи

Л.Ненкова – Поп и джаз солфежи

Вл.Симоненко – Избрани популярни джазови мелодии

Р. Дюлгерова-Пръвчева – Сборник избрани солфежи

Р.Дюлгерова-Пръвчева, А.Попова-Георгиева – "Курс по солфеж и теория на музиката" част I, София 2011

Р.Дюлгерова-Пръвчева"Солфеж.Музикални обучителни практики" част първа, София 2011

Средства за оценяване:

Тестово оценяване с теоретични въпроси, практически казуси и отгатване на слухови упражнения.

Солфежиране prima vista, откъси с акомпанимент.

Анализ- функционално-хармоничен на различни откъси