MUSB018 Музиката през XVIII и началото на XIX век

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• Курсът проследява развитието на музикалната история и дава на студентите многостранна подготовка по проблемите на музикалното развитие, на тенденциите в световната музикална култура.

• Овладяването на знания, умения и навици в тази област дават на обучаваните широко поле за прилагане на усвоената от тях информация в зависимост от насочеността им: 1) в много практически области на музикалното изкуство – музикознание, композиция, музикална критика, преподаване и др.; 2) като по-обща представа за музиката и създадената музикална литература, за нейното разбиране.

• Целта на обучението е въз основа на богат илюстративен словесен, визуален и звуков материал да се направи исторически обзор и анализ на епохите, събитията и творците, на музикалната литература през XVIII и началото на XIX век.

• Курсът цели да насочи студентите и към активно разбиране на музиката чрез слушане и анализ на различни музикални творби. Съвременният музикално-научен и общокултурен мироглед изисква базирането и съчетаването в дисциплината на основни понятия от областта на както на музикалната теория, музикалния анализ, хармония, полифония, оркестрация, музикалната естетика и др., така и на сферата на изкуството и хуманитаристиката въобще.

• Курсът изисква активност от страна на студентите и предполагат самостоятелна работа по темата и участие в дебат по време на семинарите и дискусиите.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• епохи и особености в историческото развитие на музикалното изкуство в контекста на общокултурното развитие и по-конкретно Музиката през XVIII и началото на XIX век.

• основни стилови и жанрови направления

• автори, основни творби

• основна музикална терминология, свързана с разглежданата проблематика

• анализ на музикални творби, осъществен чрез слушане на музика и разглеждане на нотни текстове

• да слушат активно и с професионално-аналитично отношение музика

• основни критерии за подбор на ползваната литература по музикална история от печатни и други източници.

2) могат:

• да формулират основни характеристики на музикалното изкуство в епохата на Класицизма

• да формулират основните стилови и жанрови направления

• да прилагат самостоятелно своите умения чрез усвоени навици по отношение на професионално-аналитичния подбор на съществуващата литература по музикална история

• да прилагат самостоятелно своите умения чрез усвоени навици, постигайки активно и професионално-аналитично слушане на музика


Предварителни изисквания:
• Да имат основни музикалнотеоретични и музикално-терминологични познания за музиката до епохата на барока.

• Курсът може да бъде посещаван и от студенти немузиканти с интереси в областта на музикалната история.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Музикален терминологичен речник, съст. Св. Четриков, изд. Музика, 1979.

• История на музиката. Част първа. Съст. Мари-Клер Белтрандо-Патие. С., Музика, 1997.

• История на музиката. Част втора. Съст. Мари-Клер Белтрандо-Патие. С., Музика, 1999.

• Михелс, Улрих. Атлас “Музика” в две части. Превод П. Куюмджиева, Ю. Куюмджиев. С., Летера, 2001г.

• The Oxford Dictionary of Music (http://www.oxfordmusiconline.com/public/)

• Левик, Борис История на музиката. Част втора.. С., Наука и изкуство, 1982.

• Конен, Валентина. История на музиката. Част трета. С., Наука и изкуство, 1988.

• Крачева, Лилия. Музиката през вековете. Творци и творби. Част първа. С., Марс, 2006.

• Официални интернет сайтове на композитори (с библиография) и онлайн терминологични речници.

• Материали в Moodle (с библиография за отделните теми).

Средства за оценяване:

писмен изпит

реферат

дискусия

тест

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

При текуща оценка са въведени 4 форми на оценяване: реферати (2), дискусия и семинар, оценката се формира на базата на 2 реферата; 1 реферат и участие в дискусия; 1 реферат и участие в семинар.

При явяване на семестриален изпит, оценката се формира въз основа на зададен тест и дискусия.

При явяване на изпит извън сесията, оценката се формира въз основа на подготвени 2 реферата или 1 реферат и дискусия.