GERB418 Практически немски език

Анотация:

Студентите получават основни познания по езика и развиват умения на ниво B1.2, залегнали в Европейската езикова рамка.

Курсът цели да обогати знанията по немски език на студентите, както и комуникативните им стратегии и тактики относно тяхната рецептивна и и продуктивна компетентност по писмена и устна реч.

прочети още
Германистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

преп. Владимира Петрова-Тинкова  
преп. Анжела Ангелова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят синтактичните, лексикални и граматични особености на езика на ниво B1.2

• достатъчно езикови средства, чрез които могат да се справят в ежедневни ситуации;

• основната граматика на езика.

2) могат могат да ползват езиковия материал и комуникативните стратегии, залегнали в изискванията за владеене на езика на ниво В1.2

• да разбират основната информация, когато се говори на стандартен немски език по познати теми.

• да се справят в повечето ежедневни ситуации

• да водят разговор по познати теми; да описват цели, мечти и др.

• да аргументират накратко своите цели и планове

• да разбират автентични писмени и устни документи

• да водят лична кореспонденция


Предварителни изисквания:
Студентите трябва добре да са усвоили материала, преподаден в курс GERB318.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна:

Dr. Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Sicher B1+, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber 2013

Допълнителна:

- Aspekte B1 + , Kotian, Schmitz, Sieber, Sonntag, Klett/Langenscheidt 2007

- Fandrych, Christian; Tallowitz, Ulrike: Klipp und Klar (Grundstufengrammatik), Klett Verlag 2004

- Buscha A., Szita S., Ubungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Schubert Verlag 2011

- Johannes Gerbes, Frauke van der Werff: Fit furs Zertifikat B1, Lehrbuch mit integrierter Audio-CD, Hueber Verlag 2015