OOLE481 Арабски език, В1.2

Анотация:

Курсът цели да разшири и обогати знанията по арабски език на студентите, както и речевите им умения. Развива техните лингвистични и комуникативните компетенции, като им позволява по-свободно общуване на арабски в ситуации на ежедневието, в личния живот, академичните им занимания и професионалната сфера, както и при пътуване в арабските страни.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните граматични конструкции в арабския език;

• лексика и граматика, които им позволяват да изразяват мнения и развиват аргументи;

2) могат:

• да изложат мнението си по актуален въпрос с ясна аргументация и посочване на примери;

• да участват в диалог и да поддържат разговор;

• да общуват с носители на езика на литературен арабски език;

• да пишат аргументативно есе, в което заявяват и аргументират своята теза;

• да разбират текст на професионална и академична тематика;


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Арабски обичаи. Религиозни практики на арабите.
 2. Арабското семейство през вековете.
 3. Рекламен текст. Рекламата като форма на въздействие.
 4. Арабската литература: писатели и произведения
 5. Политиката в арабските страни. Политическо устройство на арабските страни.
 6. Икономическо развитие на арабските страни. ОПЕК.
 7. Туризъм: перспективи на развитие.
 8. Опазване на околната среда. Екология.
 9. Социални проблеми. Жената в традиционното арабско общество.
 10. Спорт. Спорт и толерантност.
 11. Културно наследство. Паметници на културата.
 12. Арабската диаспора. Бежанци и имигранти. Културни различия и идентичност.
 13. Поглед в бъдещето. Алтернативна енергия. Компютри и интернет. Моите бъдещи планове.
 14. Правосъдието в арабските страни: наказателно право, гражданско право.
 15. Дискусията "Литературен език или диалект"

Литература по темите:

Основни източници:

1. بروستاد، ك.، التونسي، أ.، البطل، م.، الكتاب في تعلم العربية،2004

2. د. عبد الرحمن بن ابراهيم الفوزان، د. مختار الطاهر حسين، د. محمد عبد الخالق محمد فضل: العربية بين يديك، كتاب الطالب الرابع، السعودية، 2014

3. Wehr, Hans, Dictionary of Modern Written Arabic, 1994

4. Баранов, Х. Арабско-русский словарь, Москва, 2007