ARAB417 Арабите и ислямът в Средновековието

Анотация:

• Курсът "Арабите и ислямът в Средновековието" обхваща историческия период от късното езичество и възникването на ислямската религия (VІ – началото на VІІ в.) до падането на халифата на Абасидите в 1258 г. Проследяват се всички важни събития от епохата, които формират историческите жалони в развитието на арабо-мюсюлманската цивилизация. Обръща се внимание както на фактологичната страна на историята, така и на възникването и оформянето на някои специфични светогледни нагласи на мюсюлманите, сред които отношението им към другите религии, властта, войната, семейството и брака. Целите на курса са да запознае студентите главните събития в историята на арабо-мюсюлманската култура между VІ и ХІІІ в., което ще им позволи по-задълбочено да вникнат в някои от основните тенденции в регионалната и световната история на Новото време и съвремието.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

доц. Павел Павлович  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни факти за историята на арабите и исляма през средновековието.

• Базови факти, които могат да послужат за обяснение на редица явления в съвременната история и култура на арабите и исляма.

2) могат:

• Да правят самостоятелни заключения за някои тенденции в развитието на арабо-мюсюлманската култура в средновековието и в наши дни.


Предварителни изисквания:
• Желателно е студентите да имат познания по книжовен арабски език

• Студентите да могат да боравят със съвременна чуждоезична литература по тематаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

І Основна

1. Большаков, О. Г. История Халифата. т. 1, М., 1989; т. 2, М., 1992; т. 3, М., 1998.

2. История Востока. Рыбаков, Р. В. и др. (ред.). т. 1, М. 2000.

3. Коротаев, А. В. Сабейские этюды. Некоторые общие тенденции и факторы эволюции сабейской цивилизации. М., 1997.

4. Маалуф, А. Кръстоносните походи през погледа на арабите. Любляна Гоцева (превод). С., 2001.

5. Михайлов, Д. Ранният ислям. С., 1999.

6. Негря, Л. В. Общественный строй Северной и Центральной Аравии в VІ-VІІвв., М., 1981.

7. Павлович, П. История и култура на длевна Арабия. С. 2001.

8. Пеев, Й. Ислямът - доктринално единство и разноликост, С., 1982.

9. Пйотровский, М. Б. Южная Аравия в раннее средновековье. М., 1985.

10. Пйотровский, М. Б. Коранические сказания. М. 1991.

11. Bravmann, M. M. The spiritual background of early Islam, Leiden, 1972.

12. Ephal, U. The ancient Arabs, Leiden, 1982.

13. Fahd, T. La pantheon de l’Arabie centrale a la veille de l’Hegire, Paris, 1968

14. Hitti, Ph. K. History of the Arabs. 6th ed., L., 1958.

15. Izutsu, T. God and man in the Koran, Tokyo, 1964

16. Kister, M. J. Studies in Jahiliyya and early Islam, Oxford, 1981.

17. Watt, M. Muhammad prophet and statesman, Oxford, 1961.

ІІ. Допълнителна:

1. Ambros, A. Die Analyse von Sura 112, Der Islam, LXIII, 1986, 2.

2. Crone, P. The first century concept of Higra, Arabica, XLI, 1994, 2.

3. De Blois, F., The “Sabians” (Sabi’un) in pre-Islamic Arabia, Acta Orientalia, 1995.

4. Dostal, W. Mecca before the time of the prophet - attempt of an antropological interpretation, Der Islam, LXVIII, 1991, 2.

5. Kister, M. J. Al Tahannuth. An inquiry into the meaning of a term, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, XXXI, 1968, 2.

6. Koren, J., Nevo, J. D. Methodological approaches to Islamic Studies, Der Islam, LXVIII, 1991, 1.

7. Rubin, U. Abu Lahab and Sura CXI, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, XLII, 1979, 1.

8. Rubin, U. The Ka’ba. Aspects of its ritual functions and position in pre-Islamic and early Islamic times, Jerusalem Studies of Arabic and Islam, 1986, 8.

9. Rubin, U. Al-Samad and the High God, Der Islam, LXI, 1984, 2.

10. Watt, M. The Qur’an and belief in a “High God”, Der Islam, LVI, 1979, 2.

Средства за оценяване:

Устен изпит