ENGB717 Писмено изложение

Анотация:

Курсът по писмено изложение трябва да осигури необходимата база от знания и умения за ползване на чуждия език от студентите за академични цели във връзка с тясната им специалност Курсът се провежда на английски език и предвижда

• запознаване с основните характеристики на академичния ракурс (провежда се чрез разнообразни лекционни и семинарни форми, които изискват активност от страна на студентите – участие в дискусии, работа по групи, изпълнение на различни писмени задачи и т.н.);

• развиване на практически умения за четене и резюмиране на научна статия; писане на академично есе; структуриране на научноизследователски проект, полево изследване, събиране на емпиричен материал и анализиране на данни; писане на научен реферат/курсова работа; изнасяне на доклад по получените резултати (предполага активност от страна на студентите и самостоятелна работа по предварително зададени теми и задачи).

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• как да цитират или реферират към публикуван текст;

• какви са особеностите на академичния стил и методологията на научните изследвания;

2) могат:

• да резюмират на академичен текст (с различна дължина и подробност);

• да планират и провеждат малък по мащаб научно-изследователски проект;

• да представят резултати от собствено научно-изследване;

• да защитават успешно своето становище по актуални научни проблеми.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да излагат организирано и обосновано собствени възгледи по проблеми от изучаваните дисциплини;

• познават характеристиките на английския формат на академично есе;

• владеят английски език на ниво С1 от Европейската езикова рамка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

БИБЛИОГРАФИЯ НА КУРСА

1. Swales, J. and Feak, C. B. (1994). Academic Writing for Graduate Students. University of Michigan Press

2. Swales, J. (1990). Genre Analysis. CUP

3. Seliger, H.W. and Shohamy, E. (1989). Second Language Research Methods. Oxford: Oxford University Press

4. Trzeciak, J. and Mackay, S.E. (1994). Study Skills for Academic Writing. Prentice Hall.

5. English Language Today - a journal

6. St. Andrew’s University video recording for EAP

Средства за оценяване:

• резюме на научна статия 20 %

• академично есе 20 %

• научен реферат по зададена тема 10 %

• курсова работа по избрана от студента тема 30 %

• защита на курсовата работа 20 %.