ENGB516 Стара британска литература

Анотация:

АНОТАЦИЯ:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност:

* лекционни занятия - 20 часа

* работни семинари - 10 часа (изискват активност от страна на студентите и предполагат: самостоятелна работа по предварително зададени теми, доклад по една от тях или участие в дебат по време на семинарите.

ЦЕЛИ НА КУРСА:

* да запознае студентите с основните тенденции и представители на ранната британска литература;

* да развие усет за компаративни наблюдения над други литератури и култури;

* да провокира критическото и творческото мислене на студентите в областта на литературната и културната история.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Албена Бакрачева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

* основните периоди в развитието на британската литература до началото на 19 век;

* основните периоди в историята на английската литература, техните представители и произведения;

2) могат:

* да усвояват в оригинал високи литературни образци от британската литература от средновековието до романтизма вкл;

* да развият гъвкаво, критическо мислене по отношение на литературните явления и процеси.


Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат знания и/или умения:

• високо ниво на владеене на английски език (С1/С2 от общоевропейската езикова рамка);

• основна подготовка по литературна теория;

• завършени курсове "Увод в западноевропейската литература" и "Увод в англоезичната литература".Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Списък с изучаваните произведения се предоставя допълнително на студентите.

Препоръчителна литература:

The Longman History of English Literature, London (all editions)

The Penguin History of English Literature, London (all editions)

The Pelican Guide to English Literature, London (all editions)

Walter Allen, The English Novel, London, 1957

Arnold Kettle, An Introduction to the English Novel, London, 1974

Marco Minkoff, A History of English Literature, Sofia 1998

Александър Шурбанов, Ренесансовият хуманизъм и лириката на Шекспир,

София, 1980

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:60% от крайната оценка, включва:

Участие в дискусия - 10%

Презентация по даден проблем - 15%

Есе (3)- общо 45%

Тест (2) - общо 30%

Семестриален изпит: писмен, 40%от крайната оценка.