ENGB511 Фонетика и фонология на английския език

Анотация:

Курсът запознава със значими теоретични течения във фонетиката и фонологията. Студентите експериментално преоткриват някои аспекти от теорията. От студентите се изисква самостоятелна работа по предварително зададени теми, прилагане на основни класификационни подходи, сравнение на теоретични постановки, рефериране на учебни пособия

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Елена Тарашева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешното приключване на курса, студентите трябва да са в състояние:

" свободно да се ориентират в методическа и теоретична литература в областта на фонетиката и фонологията

" да използват познанието си за мониторинг на лингвистичните си умения

" да използват знанията за целите на преподаване на английски език


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

" добро ниво владеене на английски език Б2Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Теоретични подходи към описанието на звуковете в езика. Дескрипция и прескрипция. Задание за оценка: Да се класифицират упражненията в учебни системи за изучаване на английски език според това дали предполагат фонетични или фонологични подходи.
 2. Единици на фонетичен и фонологичен анализ. Принципи и методи на изследване в различните школи. Задание за оценка: Критичен преглед на заглавията в библиотеката на департамента с цел идентифициране на наличните учебни помагала и школите, които те представляват.
 3. Системи за транскрибиране и принципи, на които те се основават. Връзки с основните теоретични течения. Задание за оценка: Съпоставителен анализ на две системи за транскрибция.
 4. Органи и процеси в учленяването на звуковете в езика. Задание за оценка: Да се изготви схема на учленителната система.
 5. Класификации на съгласните звукове в английския език: според акустиката на звуковете, според мястото на учленяване, според енергията на артикулиране. Задание за оценка: Да се изготви съпоставителна таблица на българските и английските съгласни звукове.
 6. Фонологични признаци за характеризиране на звуковете - същност, принципи и значимост. Съпоставка с методите на описателната фонология. Признаци, присъщи на съгласните звукове. Задание за оценка: Да се сравнят на базата на фонологичните признаци за описание на звуковете тези български и английски звукове, които представляват проблем за изучаващите езика.
 7. Фонетични реализации на фонемите. Асимилация, аспирация, глотализация, озвучаване или обеззвучаване на съгласните. Задание за оценка: В запис на радиопредаване на английски език да се локализират случаи на изброените процеси.
 8. Гласни звукове. Кардиналната система на гласните на Джоунс и приложението и към българските и английските звукове. Задание за оценка: Да се изработи схема с английските и българските гласни звукове върху кардиналната система на Джонс.
 9. Фонологични признаци за класификация на гласните звукове. Класификация на анлийските гласни звукове според признаците. Понятие за три от системите на гласни звукове в регионалните разновидности на езика. Задание за оценка: Сравнение между системата на гласните звукове в южно-английските говори и тези в източните шотландски говори.
 10. Алофония. Принципи на класификация. Задание за оценка: Съставяне на схема на основните аломорфи в английския език.
 11. Фонотактика и приложението и за определяне на сричката. Скалата на сонорността. Преглед на гласните и съгласните в английския език от гледна точка на компонента на сонорност в тях. Задание за оценка: Да се направи анализ на сонорността на сегментите в зададени английски думи.
 12. Опростяване на учленителните процеси в потока на речта. Интрузивни и свързващи звукове. Задание за оценка: Да се открият и опишат интрузивни и свързващи звукове в речта на говорители в радиопредаванията или телевизионните излъчвания на BBC или Sky News.
 13. Интонация. Принципи на описание. Основни единици. Задание за оценка: Да се направи критичен анализ на упражненията, свързани с интонация в система за изучаване на английски език по избор.
 14. Тонически единици. Същност и принципи на определяне. Тоническите единици в основни компоненти на английското изречение. Задание за оценка: Да се разделят на тонически единици зададени текстове.
 15. Разпределение на ударенията във връзка със структуриране на изказванията. Парадигматичен и синтагматичен фокус. Задание за оценка: Откриване на подходите за разделение на интонационни фрази, използвани в система/и за изучаване на английски език.

Литература по темите:

електронният уебсайт на курса на адрес:

e-edu.nbu.bg

основни учебници:

Geigerich, H. ( 1992) English Phonology An Introduction CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Dalton,C. and B. Seidlhofer (1994) Pronunciation OXFORD UNIVERSITY PRESS

Gimson, A.C. (1989) An Introduction to the pronunciation of English EDWARD ARNOLD

Underhill, A. (1994) Sound foundations HEINEMANN

Допълнителни текстове

Brown, A. (ed.) (1991) Teaching English Pronunciation - a book of readings ROUTLEDGE

Cruttenden, A.(1986) Intonation CUP

Crystal, D. (1969) Prosodic Systems and Intonation in English CUP

Harris,J. (1994) English sound structure BLACKWELL PUBLISHERS

Kenworthy,J. (1987) Teaching English Pronunciation LONGMAN

Mincoff, M. (1973) An introduction to English Phonetics NAOUKA I IZKOUSTVO - useful

Roach, P. (1983) English Phonetics and Phonology: a practical course CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Данчев и Спасов (1992) Английският правопис ВЕЗНИ-4

Bowler, B. and S. Cunningham (1991) Headway upper-intermediate pronunciation OXFORD UNIVERSITY PRESS

Cunningham, S. and B. Bowler ( 1990) Headway intermediate pronunciation OXFORD

+

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ

Портфолио от задания