OOOK225 Право

Анотация:

Лекционният курс „Право“ запознава студентите от различни програми на Нов български университет с особеностите на българската правна система. Последователно се разглеждат отраслите на съвременното право, действащите правни норми и механизмите за защита на гражданите в правовата държава. Правните понятия и институти се разглеждат през призмата на съдебната практика и предизвикателствата на ХХI век.

Курсът цели:

• Да даде на студентите познание за българското право и неговото значение за обществения живот;

• Да представи основните характеристики на трите групи дисциплини: публичноправни, гражданскоправни и наказателноправни;

• Да изясни терминологично правните понятия и категории на отделните правни отрасли и тяхната приложимост;

• Да предизвика интереса на студентите към юридически проблеми, случващи се в съвременния живот и предизвикващи обществени дискусии.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

доц. Ралица Костадинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните понятия и институти на гражданскоправните, публичноправните и наказателноправните отрасли;

• Основните нормативни актове в българското законодателство;

• Видовете юридическа отговорност, съотношенията между тях и способите за реализирането им

2) могат:

• Отграничават дяловете на правото;

• Да работят с правно-информационни системи и да намират съотносимата правна уредба във връзка с решаването на конкретен въпрос.

• Да решават правни казуси с невисока степен на сложност


Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в курса. Понятие за право и правно регулиране. Правните отрасли в българската правна система. Как се решава правен казус?
 2. Основни понятия в конституционното право
 3. Основни понятия в административно право и процес
 4. Основни понятия в данъчното право и финансово право
 5. Основни понятия в публичноправните отрасли
 6. Наказателно право – основни понятия
 7. Наказание и наказателна отговорност
 8. Видове престъпления
 9. Основни понятия в наказателния процес
 10. Основни понятия на наказателноправните отрасли
 11. Основни понятия в гражданското право. Вещно право
 12. Основни понятия в облигационното право. Търговско право Трудово и осигурително право
 13. Представяне на самостоятелна работа
 14. Представяне на самостоятелна работа
 15. Представяне на самостоятелна работа

Литература по темите:

• Ланджев. Б. Основи на правото. София: Нов български университет, 2008.

• Владимиров, Р. Костадинова, Р. Наказателно право в схеми и определения. Четвърто преработено и допълнено издание. София: Сиела, 2017.

• Колев, Т. Теория на правото. София: Сиела. 2015.

• Николова, Р. Учебно помагало по административно право. София: Нов български университет, 2020 г.

• Николова, Р. Учебно помагало по административен процес. София: Нов български университет, 2020 г.

Средства за оценяване:

Текущото оценяване се формира чрез три оценки (тест №1, тест №2 и устно събеседване)