OOOK178 Биоетика и биоправо - въведение

Анотация:

Главната задача на курса е да запознае студентите с основната проблематика, теоретична рамка и системата от терминологични понятия в биоетиката и биоправото. Разгледани са етическата интерпретация и юридическите регулации на въпросите, възникващи в резултат от бурното развитие на съвременните биотехнологии и свързаните с тях опити да се ревизират класически постулати относно човека и човешките отношения.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

доц. Стоян Ставру  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. Знаят:

кои са основните проблеми на биоетиката и биоправото и какви са главните теоретични контексти на тяхното поставяне;

каква са задачите и целите, които биоетиците си поставят при регулирането на бурно развиващите се биотехнологии

2. Могат:

да се справят самостоятелно с четенето, разбирането и осмислянето на произведения в областта на биоетиката и биоправото;

да формират и изразяват аргументирано мнение по етичните и юридически проблеми, създавани от използването на биотехнологиите.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основни:

Зиновиева, Д. Медицинско право. С., 2004.

Ставру, Ст. Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга втора. Мутации при човешката репродукция. Карнавална смърт – правни аспекти, С., 2014.

Ставру, Ст. Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга първа. Юридическа митология на човешкото тяло. Флуктуации на правосубектността, С., 2014.

Допълнителни:

Агамбен, Дж. Homo Sacer. Суверенната власт и оголеният живот. С., 2004.

Александрова-Янкуловска, С. Биоетика. Плевен, 2010.

Георгиев, Ив. Наказателна отговорност за противоправно прекъсване на бременността (криминален аборт). – Медицинско право, 2008, № 3. както и на следния интернет адрес: http://challengingthelaw.com/medicinsko-pravo/kriminalen-abort/.

Джонсън, Ал. Раждането на биоетиката. С., 2011.

Дикенсън, Д. Пазаруване на тела: превръщане на телесните части в печалба. С., 2011.

Димитрова, И. Пренатална диагностика и биополитика в България. С., 2012.

Автономия и биоетика. Първа част. Съставител Валентина Кънева. С., 2011.

Автономия и биоетика. Първа втора. Съставител Валентина Кънева. С., 2011.

Ставру, Ст. Вещноправно действие на смъртта. Мъртвото човешко тяло преди и след погребението. С., 2008.

Ставру, Ст. Човешкото тяло като предмет на вещни права. С., 2008.

Дъглас, М. Чистота и опасност. Анализ на понятията за омърсяване и табу. С., 2005.

Живкова, Хр. Биотехнологии и етика. С., 2010.

Зиновиева, Д. Медицинско право. С., 2004.

Зиновиева, Д. Права на пациента – анализ на действащото законодателство и особени хипотези. – Медицинско право, 2008, № 1

Зиновиева, Д. Правни и етични проблеми на донорството и трансплантацията. С., 2003.

Зиновиева, Д. Развитие на медицинското право у нас и по света. – Медицинско право, 2008, № 1.

Зиновиева, Д., П. Салчев. Права на пациента. С., 1998.

Йотов, Ст. Не признава ли нуждата закони? - Социологически проблеми, 2006, № 1-2.

Йотов, Ст. Човешкото достойнство и самоуважение. - доклад от лятното училище „Биоетиката в контекст II“, Ретимно (Крит), 31.08.-13.09.2013.

Котеска, Я. Санитарна енигма. С., 2011.

Кънева, В. Граници на биоетиката. С., 2013.

Мандзаридис, Г. Християнска етика. Том II. С., 2013.

Мил, Дж. Ст. За свободата. С., 1993.

Николова, Н. Политанатомия на модерния човек. Живото тяло като предизвикателство пред социологията. С., 2001.

Пожарлиев, Р. Философия на храненето. Културно-исторически аспекти. С., 2013.

Прасад, А. Непорочното зачатие: как науката променя правилата на секса. С., 2013.

Сгречча, Е., В. Тамбоне. Наръчник по биоетика, Пловдив, 2003.

Стефанов, В. Дяволът. Опити върху възмутителната история на злото. С., 2007.

Уайът, Дж. Проблеми на живота и смъртта. Съвременните дилеми на здравеопазването в светлината на християнската вяра. С. 2006.

Фуко, М. Душевна болест и психология. С., 2006.

Фукуяма, Фр. Нашето постчовешко бъдеще. С. 2002.

Хабермас, Ю. Бъдещето на човешката природа. С., 2004.

Хайд, Дж. Хипотеза за щастието. С., 2013.

Чович, А. Етика и биоетика. С., 2008.

Средства за оценяване:

а) активност на студента по време на дискусиите – 30%;

б) текуща проверка на знанията – 40%;

в) изготвяне на реферат – 30%.

До края на семестъра всеки от студентите трябва да подготви реферат в обем от 5-7 стандартни страници (30 реда 60 знака) върху избран от него текст (статия, раздел, глава от книга и др. от около 25 страници), в който очаквам:

а) да е посочен главният проблем, който се разглежда в текста, и евентуално неговата връзка с други проблеми;

б) да са посочени и обяснени ключовите понятия;

в) да е изложена и обяснена позицията на автора с нейните главни аргументи;

г) да е намерило израз критичното отношение на студента към изложената в текста гледна точка.

Валидна текуща оценка се формира само в случай, че оценката на ВСЕКИ ЕДИН от компонентите на текущото оценяване е различна от слаб 2.