CELB153 Растителни биотехнологии

Анотация:

Растителните биотехнологии са стратегическо направление, което се прилага с цел увеличаването на добивите и изхранването на човечеството.

По време на курса студентите ще се запознаят с методите за модифициране генома на растенията, хибридните растителни видове, растителните тъканни и клетъчни култури, приложенията на растителните биотехнологии за фиторемедиация при очистване на околната среда, за увеличаване на добива и удължаване срока на трайност на плодовете и зеленчуците.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

проф. Венета Капчина-Тотева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Студентите придобиват знания за методите за ин витро размножаване на всички типове ин витро култури с цел получаване на големи количества чист от патогени и идентичен на донорните растения растителен материал.

Приложенията на методите за модифициране на растенията с цел получаване на устойчиви на биотичен или абиотичен стрес растения за практиката.

2) могат:

" Студентите са запознати с основните методи за модифициране на растителния геном и могат да прилагат основните от тях.

Да прилагат основните методи за ин витро размножаване в промишлените лаборатории за масово размножаване на растения.


Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат познания по курсовете по Биология, Анатомия и морфология на растенията и Физиология на растенията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Растителни биотехнологии – минало, настояще и перспективи
 2. Ембриокултури
 3. Основни типове ин витро култури- особености и приложение
 4. Клетъчни култури-култивиране в биоре- актор за получаване на ценни метаболити
 5. Соматичен ембриогенез, изкуствени семена
 6. Микроразмножаване - приложение
 7. Микроразмножаване - методи
 8. Калусни култури, приложение в растителните биотехнологии
 9. Органни култури
 10. Дългосрочно съхранение на растителен материал - криопрезервация
 11. Соматична хибридизация
 12. Соматична хибридизация
 13. Сомаклонално вариране
 14. Трансформация при соя-основна култура за селското стопанство и хранително вкусовата промишленост.
 15. Култивиране на микроводорасли-приложение в селското стопанство, фармация и др.

Литература по темите:

1. Plat biotechnology and Agriculture. Prospects for the 21 Century (2012) A. Altman & P. Michael. Elsevier Publishing.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 50 % / ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА -40 %/ УСТЕН ИЗПИТ - 10% /

Форма на оценяване - 2 теста

Самостоятелна работа:

Курсова работа по лекционните теми на български език, презентация на български език, превод и резюме на научни статии