CELB009 Физиология на растенията

Анотация:

ФР е наука, която изучава жизнената дейност на растителните организми по време на тяхната онтогенеза и при различни условия на външната среда. Обект на ФР са растенията, техните органи и клетки, клетъчни органели, протопластните, клетъчните и тъканните култури, а така също и трансгенните растения.

Предмет на ФР са функциите и съставящите ги физиологични процеси и тяхната зависимост от различни вътрешни и външни фактори. Функцията е понятие от по-общ порядък, тя включва 2 или повече закономерно свързани процеса. Например функцията хранене на растенията включва въздушно и кореново хранене, които се реализират чрез физиологичните процеси фотосинтеза и минерално хранене. Наред с тях други основни физиологични процеси са водният обмен, растежа, развитието и размножаването на растенията и редица други.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

гл. ас. Милена Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: общите закономерности на жизнената дейност на растенията чрез съставящите я фукции и процеси;

" механизмите за тяхното регулиране;

" зависимостта им от факторите на средата;

" разработването на теоретичните основи за повишаване на биологичната и стопанска продуктивността на растенията.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. http://www.plantphys.net/article.php?id=266 plantphys.net

2. Slack, Adrian. Carnivorous Plants, page 160. (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press). ISBN 0-262-19186-5

3. Hales, Stephen. 1727. Vegetable Staticks http://www.illustratedgarden.org/mobot/rarebooks/title.asp?relation=QK711H341727

4. Isely, Duane. "Julius von Sachs", pages 216-219 in One Hundred and One Dalmatians (Ames: Iowa State University Press). ISBN 0-8138-2498

5. [edit] Further reading

6. Larcher, W. (2001). Physiological plant ecology (4th ed.). Springer. ISBN 3-540-43516-6.

7. American Society of Plant Biologists

9. New Phytologist free Tansley Reviews

10. Plant Physiology online study aid

11. Plant Ecophysiology Group - Universidad de La Laguna

12. [edit] Scientific journals

13. General and Applied Plant Physiology

14. Journal of Plant Physiology

15. Plant Physiology

Средства за оценяване:

Тестове 50%

Курсов проект 25%

Участие в семинар 25%