GENB008 Човешкият мозък

Анотация:

Курсът GENB008 Човешкият мозък запознава студентите с устройството и функциите на различните мозъчни структури при човека. Представени са основните етапи от развитието на този важен регулаторен орган, както и методите за изследване на отделните мозъчни функции. Изучава връзката между мозъчна дейност и реализиране на психичните процеси. Като илюстрация на тази взаимозависимост са разгледани и някои основни патологични състояния - както на неврологично равнище ( моторни, сензорни, вегетативни ) , така и психични ( апраксии, агнозии , афазии, апатико-абуличен синдром и др.).

Освен това е представена структурата и функционирането на ендокринната система като втори регулаторен и тясно свързан с нервната система компонент на човешкото тяло и човешкото поведение. Разгледани са най-често срещаните нарушения в човешкото развитие, които са предизвикани от увреди на отделни жлези с вътрешна секреция.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

проф. Ивайло Търнев  д.н.
гл. ас. Иво Попиванов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Устройството на основните елементи на човешкия мозък и ендокринната система. Механизмите на функциониране на тези структури, както и промяната в човешките възможности и поведение при патологичните им изменения. Методите на изследване на мозъка и мозъчните процеси.

2) могат:

Курсът е твърде теоретичен и не предполага овладяване на някакви практически умения.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Предмет и значение на невроанатомията и неврофизиологията. Основни подразделения на нервната система.
 2. Клетките на нервната система. Невронът като основна структурна и функционална единица на нервната система. Глиялни клетки – видове и функции.
 3. Основни структури на централната нервна система 1. Мозъчен ствол. Продълговат мозък, мост и среден мозък. Малък мозък
 4. Основни структури на централната нервна система 2. Краен мозък. Мозъчни хемисфери, четирите основни мозъчни дяла. Подкорови структури. Лимбична система и базални ганглии.
 5. Периферна нервна система 1. Гръбначен мозък.
 6. Периферна нервна система 2. Черепномозъчни нерви.
 7. Автономна нервна система. Симпарикусов и парасимпатикусов дял.
 8. Семинар 1. Основни структури на централната, периферната и автономната нервна система. Методи за изследване на нервната система.
 9. Писмен колоквиум 1
 10. Тилен дял на крайния мозък. Структура и функции.
 11. Слепоочен дял на крайния мозък. Структура и функции.
 12. Теменен дял на крайния мозък. Структура и функции.
 13. Челен дял на крайния мозък. Структура и функции.
 14. Семинар 2. Четирите основни дяла на крайния мозък. Методи за изследване на нервната система.
 15. Писмен колоквиум 2.
 16. Физиология на нервната система- физиологични процеси на невронално равнище.
 17. Сетивни системи 1. Зрителна сетивност.
 18. Сетивни системи 2. Слухова сетивност.
 19. Сетивни системи 3. Соматосензорна сетивност.
 20. Семинар 3. Сетивни системи. Обонятелна и вкусова сетивност.
 21. Двигателна система. Пирамидна и екстрапирамидна системи.
 22. Семинар 4. Двигателни функции.
 23. Писмен колоквиум 3
 24. Висши корови функции 1. Гнозис и праксис.
 25. Висши корови функции 2. Памет и език.
 26. Невроендокринна регулация.
 27. Фунцконална специализация на кората на главния мозък. Хемисферна латерализация.
 28. Семинар 5. Висши корови функции.
 29. Писмен колоквиум 4.
 30. Семиар 6. Финален семинар.

Литература по темите:

. Мавлов,Л,В.Боянова. Анатомия и физиология на човека,

Изд. Алтея,С.,1992,1994,1997г.,2005г

/за студенти по психология, дефектология и педагогика

Средства за оценяване:

Тестове

Колоквиуми с развиване на писмени въпроси

Орална презентация върху методи за изследване на мозъка и тяхното приложение